НОВИ ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА НА ПОСТОЈЕЋИМ СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ МОСТА ФРАНЦА ЈОЗЕФА

У складу са Споразумом о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања, који је потписан између Аутономне Покрајине Војводине бр.016-19/2021 од 24.12.2021. године и Града Новог Сада бр.021-7/2021-2289-II од 24.12.2021. године, започете су активности на реализацији заједничког стратешког инвестиционог пројекта Изградња пешачко-бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем, који обухвата:

  • Изградњу моста на постојећим стубовима старог моста;
  • Изградњу приступних рампи за мост и уређење партера на новосадској страни, дуж Булевара цара Лазара од раскрснице са улицом Стевана Мусића закључно са раскрсницом са Радничком улицом;
  • Реконструкцију улице Каменички пут у подножју Петроварадинске тврђаве и изградњу приступних рампи за мост са уређењем партера на бедему дуж Каменичког пута;
  • Санација и уређење некадашњег железничког тунела са изградњом нове гране тунела и тунелског окна за смештање лифтова и степеништа;
  • Излаз на Тврђаву и партерно уређење у зони паркинга на месту некадашње стражаре;
  • Реконструкција саобраћајнице и приступ тунелу у зони „Ловотурса“ и постављање монтажног тоалета.

Мост је укупне ширине 12 метара док је осовински конструктивни распон моста 412м.
Изградњом новог моста трасираће се нова непрекидна пешачко-бициклистичка путања. Приступ мосту из свих праваца у непосредном окружењу, биће решен саобраћајним петљама, које ће омогућити комфорно кретање корисника.

Дана 29.03.2022. године закључен је уговор о изради Техничке документације за изградњу моста са приступним саобраћајним површинама на постојећим стубовима бившег моста Франца Јозефа и реконструкцијом постојећег тунела са лифтовима до горњег платоа Петровардинске тврђаве, у вредности од 51,8 милиона динара.

Пројекат обухвата израду Идејног пројекта са Студијом оправданости, Идејног решења, Хидролошку студију, Студију о процени утицаја на животну средину (уколико надлежни орган то буде прописао), Елаборат о геотехничким условима изградње и Елаборат заштите од пожара.

У току је узрада Идејног пројекта.

Након завршетка израде техничке документације, стећи ће се услови за уговарање израде преосталог дела техничке документације (Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење) и изградње моста.

Процењена инвестициона вредност износи 3.994.410.150,00 Дин. (са ПДВ)
Напомена: Инвестициона вредност је изведена на основу Идејног решења, може доћи до значајних одступања након израде Идејног пројекта (10-20%).