Надлежност

Градско веће

Градско веће представља Градоначелник Града Новог Сада или заменик Градоначелника, односно члан Градског већа кога он овласти.

Градско веће ради и одлучује колективно, а о питањима из своје надлежности, Градско веће одлучује на седници којој присуствује већина од укупног броја његових чланова.

Градско веће одлучује о ресорним задужењима својих чланова.

Ради ефикаснијег рада Градског већа у извршавању закона и других прописа и обављања других послова из своје надлежности, Градско веће може да образује радна тела.

Предлог за разматрање на седници Градског већа може поднети сваки члан Градског већа, радно тело Градског већа и градска управа, посебна организација или служба образована у складу са Одлуком о градским управама Града Новог Сада .

Градоначелник сазива седницу по сопственој иницијативи, на предлог радног тела или на предлог најмање пет чланова Градског већа.

Градоначелник предлаже дневни ред и председава седницом.

Градско веће усваја дневни ред, разматра питања по тачкама дневног реда и одлучује према утврђеном редоследу.

Градско веће одлучује већином гласова чланова присутних на седници, ако законом или другим прописом није другачије одређено.

Надлежности Градског већа

1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града,
2. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године,
3. врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, Статутом или другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града,
4. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из надлежности града Новог Сада,
5. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике,
6. поставља и разрешава начелника Градске управе, односно начелнике градских управа за поједине области.
7. нeпoсрeднo извршaвa и стaрa сe o извршaвaњу oдлукa и других aкaтa скупштинe oпштинe