Саветник за заштиту права пацијената

Послове саветника права пацијената на територији Града Новог Сада обављају дипломирани правници Сандра Гаврић-Вебер. Михајло Кнези и Марија Башкало. Адреса саветника за заштиту права пацијената је: Градска кућа, Трг слободе бр. 1, 21000 Нови Сад.

Приговор саветнику за заштиту права пацијената се подноси писмено, на наведену адресу или усмено на записник.

За информације о својим правима, пацијенти се саветницима могу обратити телефоном на број: 021/420-066, локал 130, као и електронском поштом:

mihajlo.knezi@novisad.rs
sandra.gavric@novisad.rs
marija.baskalo@novisad.rs