Комунална милиција

У складу са Законом о Комуналној милицији ("Службени гласник Републике Србије", број ("Сл.гласник РС", br. 49/2019), и Одлуком о Комуналној милицији ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 55/2019 и 65/2022), у Градској управи за инспекцијске послове образована је Комунална милиција, као основна унутрашња јединица, са положајем Сектора, за обављање законом утврђених комунално - полицијских и других послова, чијим обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности Града Новог Сада, у областима комуналних делатности, заштите животне средине, људи и добара, заштите и одржавања реда у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката, као и несметано обављање законом одређених послова из надлежности града.

Послови комуналне милиције су они који се односе на: одржавање комуналног реда и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, односно спречавање нарушавања комуналног реда, а нарочито спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката и уређаја и урбаног мобилијара од прљања, оштећивања и уништавања изазвано људским фактором; заштита површина јавне намене од бесправног заузећа и оштећења (остављање возила, ствари, запрека за возила, постављање привремених монтажних објеката и сл.); сузбијање нелегалне продаје роба и услуга на површинама јавне намене и другим јавним местима; спречавање и санкционисање недозвољених радњи којима се нарушава опште уређење Града (прљање и оштећење фасада и других спољних делова зграда, као и споменика културе; самовољно исписивање графита, лепљење плаката, постављање средстава за оглашавање на јавним и другим површинама; прљање површина јавне намене одлагањем смећа, грађевинског шута и другог отпада, изливање отпадних вода и др. нечистоћа и сл.), као и контрола извршавања прописаних обавеза у погледу одржавања објеката и простора у чистом и уредном стању; контрола уклањања снега и леда са јавних површина; контрола одржавања комуналне зоохигијене и начина држања и извођења кућних љубимаца; обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама; обезбеђивање поштовања радног времена угоститељских и других објеката; контрола употребе симбола и имена Града; контрола употребе државних симбола осим у односу на државне органе, органе Покрајине, органе Града и имаоце јавних овлашћења; одржавање реда на пијацама, гробљима, парковима и другим јавним зеленим површинама; остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града, који се односе нарочито на: јавни линијски и ванлинијски превоз путника; такси превоз; паркирање (контрола коришћења јавних паркиралишта и заштита површина јавне намене које нису планским документима Града предвиђене за паркирање и др.); заштита општинских путева и улица и некатегорисаних путева; заштита животне средине, а нарочито: у области заштите од буке; у области загађења животне средине која настаје приликом транспорта, третмана и одлагања комуналног и другог инертног отпада; обавља поверене послове из Закона о заштити становништва од заразних болести и стара се о примени наредби и других аката Градског штаба за ванредне ситуације; пружа помоћ надлежним инспекцијским службама Града и другим организационим јединицама управе Града, предузећима, организацијама и установама од значаја за Град (пружање асистенције), када постоји претпоставка да спровођење њихове извршне одлуке неће бити могуће без присуства комуналних милиционара; предузима хитне мере заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности Града, када те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи Града и овлашћене организације, о чему одмах обавештава те органе, односно организације; учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода, као и друге послове које Република повери Граду.

Примeнoм зaкoнoм утврђeних oвлaшћeњa Кoмунaлнa милициja издаје прекршајне налоге, пoднoси зaхтeвe зa вoђeњe прeкршajнoг пoступкa зa прeкршaje прoписaнe Oдлукaмa Грaдa Нoвoг Сaдa, пoднoси приjaвe нaдлeжнoм oргaну зa учињeнo кривичнo дeлo и oбaвeштaвa други нaдлeжни oргaн дa прeдузмe мeрe из свoje нaдлeжнoсти.