ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА

Правобранилаштво Града Новог Сада

Улица Војвођанских бригада бр.17

Телефон: 021/452-089; 021/452-160; 021-452-146

Лидија Јарамаз - Лисица,  градски правобранилац

Правобранилаштво Града Новог Сада врши послове правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада. У делокруг рада Правобранилаштва Града Новог Сада спада предузимање свих правних радњи, коришћењa свих правних средстава пред судовима и другим надлежним органима, ради остваривања имовинских права и интереса Града Новог Сада, његових органа, организација и других правних лица, који се финансирају из буџета Града Новог Сада и других средстава Града.

Радом Правобранилаштва Града Новог Сада руководи градски правобранилац који има шеснаест заменика.

Градског правобраниоца и заменике градског правобраниоца именује и разрешава Скупштина Града.