Nadležnost

Gradsko veće

Gradsko veće predstavlja Gradonačelnik Grada Novog Sada ili zamenik Gradonačelnika, odnosno član Gradskog veća koga on ovlasti.

Gradsko veće radi i odlučuje kolektivno, a o pitanjima iz svoje nadležnosti, Gradsko veće odlučuje na sednici kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja njegovih članova.

Gradsko veće odlučuje o resornim zaduženjima svojih članova.

Radi efikasnijeg rada Gradskog veća u izvršavanju zakona i drugih propisa i obavljanja drugih poslova iz svoje nadležnosti, Gradsko veće može da obrazuje radna tela.

Predlog za razmatranje na sednici Gradskog veća može podneti svaki član Gradskog veća, radno telo Gradskog veća i gradska uprava, posebna organizacija ili služba obrazovana u skladu sa Odlukom o gradskim upravama Grada Novog Sada .

Gradonačelnik saziva sednicu po sopstvenoj inicijativi, na predlog radnog tela ili na predlog najmanje pet članova Gradskog veća.

Gradonačelnik predlaže dnevni red i predsedava sednicom.

Gradsko veće usvaja dnevni red, razmatra pitanja po tačkama dnevnog reda i odlučuje prema utvrđenom redosledu.

Gradsko veće odlučuje većinom glasova članova prisutnih na sednici, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Nadležnosti Gradskog veća

1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština grada,
2. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština grada ne donese budžet pre početka fiskalne godine,
3. vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava ili ukida akte Gradske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom ili drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština grada,
4. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz nadležnosti grada Novog Sada,
5. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike,
6. postavlja i razrešava načelnika Gradske uprave, odnosno načelnike gradskih uprava za pojedine oblasti
7. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata skupštine opštine.