Организациона шема Комуналне полиције

У Грaдској управи, Одлуком о комуналној милицији ("Службени лист Града Новог Сада", број 55/19 и 65/22) образована је Комунална милиција, као основна унутрашња јединица са положајем сектора, којом руководи начелник Комуналне милиције, за обављање послова у складу са законом.

У Сектору комуналне милиције образовани су: Одељење за послове комуналне милиције, у оквиру кога се послови обављају у шест одсека према утврђеним подручјима:

  1. Одсек Исток,
  2. Одсек Запад,
  3. Одсек Север,
  4. Одсек Југ,
  5. Одсек за административно-аналитичке и информатичке послове,
  6. Одсек за аудио и видео снимање и обраду података.

У Одсецима Исток, Запад, Свер и Југ обављају се послови који се односе на:

Одржавање комуналног реда и другим законом уређеног реда на територији Града од значаја за комуналну делатност у областима: снадбевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника у градском и приградском саобраћају, ауто-такси превоза, постављање привремених пословних објеката, заштите од буке у животној средини, контроле радног времена субјеката надзора, одржавање комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете,стамбених и других објеката, контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града Новог Сада, пружање подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, пружање помоћи-асистенције надлежним органима Града, припрему и израду нацрта прописа и аката из оквира свог делокруга, изрицање мера за отклањање неправилности у складу са законом прописаним овлашћењима, издавање прекршајних налога, подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињено кривично дело и друге пријаве, обавештавање других органа о утврђеним неправилностима из њихове надлежности, као и други послови из свог делокруга.

У Одсеку за административно-аналитичке и информатичке послове обављају се послови који се односе на:

Вођење евиденција у складу са прописима о канцеларијском пословању, припрема анализа, извештаја и информација о раду свих одсека Комуналне милиције, појединачно и свих одсека у целини, израду аналитичких и синтетичких извештаја по појединим врстама милицијских поступања, припрему одговора и изјашњења Комуналне милиције према органима Града, државним органима и организацијама, вођење обједињене евиденције присутности на раду запослених у Комуналној милицији, организовање послова пријема, евидентирања и распореда предмета и поште, пријема и експедиције поште из Комуналне милиције као и други послови из свог делокруга.

У Групи оперативног дежурства I обављају се послови: Примање обавештења и пријава грађана и привредних и других субјеката, унос истих у Диспечер,селекција преузетих пријава, упућивање грађана на друге органе који су надлежни за решавање по поднетим пријавама, упућивање патрола на рад и поступање по запримљеним пријавама, обавештавање МУП-а о хитним случајевима као и других надлежних органа, контрола материјално-техничке опреме Комуналне милиције, и други послови из свог делокруга.

У Групи оперативног дежурства   II обављају се послови: Примање обавештења и пријава грађана и привредних и других субјеката, унос истих у Диспечер, селекција преузетих пријава,упућивање грађана на друге органе који су надлежни за решавање по поднетим пријавама, упућивање патрола на рад и поступање по запримљеним пријавама, обавештавање МУП-а о хитним случајевима као и других надлежних органа, контрола материјално-техничке опреме Комуналне милиције, и други послови из свог делокруга.

У Групи за административно-аналитичке и информатичке послове обављају се послови: Праћење прописа из надлежности Комуналне милиције, вођење законом прописаних евиденција, набавка и расходовање материјално-техничких средстава, и други послови из свог делокруга.

У Одсеку за аудио и видео снимање и обраду података обављају се послови који се односе на аудио и видео снимање учињених прекршаја на територији Града Новог Сада, послови обраде добијених података, фотографија добијених са терена, креирања обавештења и креирање и издавање прекршајних налога, праћење рокова, контрола добијених података и фотографија, размена информација са надлежним инспекцијским службама и другим субјектима, пружање обавештења грађанима, праћење Плана снимања јавног места, сарадња у вођењу евиденција о снимању јавног места, као и извршавање других комунално –милицијских послова у складу са прописима.