Organizaciona šema Komunalne policije

U Gradskoj upravi, Odlukom o komunalnoj miliciji ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 55/19 i 65/22) obrazovana je Komunalna milicija, kao osnovna unutrašnja jedinica sa položajem sektora, kojom rukovodi načelnik Komunalne milicije, za obavljanje poslova u skladu sa zakonom.

U Sektoru komunalne milicije obrazovani su: Odeljenje za poslove komunalne milicije, u okviru koga se poslovi obavljaju u šest odseka prema utvrđenim područjima:

  1. Odsek Istok,
  2. Odsek Zapad,
  3. Odsek Sever,
  4. Odsek Jug,
  5. Odsek za administrativno-analitičke i informatičke poslove,
  6. Odsek za audio i video snimanje i obradu podataka.

U Odsecima Istok, Zapad, Sver i Jug obavljaju se poslovi koji se odnose na:

Održavanje komunalnog reda i drugim zakonom uređenog reda na teritoriji Grada od značaja za komunalnu delatnost u oblastima: snadbevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, lokalnih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, parkiranja, prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, auto-taksi prevoza, postavljanje privremenih poslovnih objekata, zaštite od buke u životnoj sredini, kontrole radnog vremena subjekata nadzora, održavanje komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete,stambenih i drugih objekata, kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada Novog Sada, pružanje podrške sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, pružanje pomoći-asistencije nadležnim organima Grada, pripremu i izradu nacrta propisa i akata iz okvira svog delokruga, izricanje mera za otklanjanje nepravilnosti u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima, izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za učinjeno krivično delo i druge prijave, obaveštavanje drugih organa o utvrđenim nepravilnostima iz njihove nadležnosti, kao i drugi poslovi iz svog delokruga.

U Odseku za administrativno-analitičke i informatičke poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:

Vođenje evidencija u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju, priprema analiza, izveštaja i informacija o radu svih odseka Komunalne milicije, pojedinačno i svih odseka u celini, izradu analitičkih i sintetičkih izveštaja po pojedinim vrstama milicijskih postupanja, pripremu odgovora i izjašnjenja Komunalne milicije prema organima Grada, državnim organima i organizacijama, vođenje objedinjene evidencije prisutnosti na radu zaposlenih u Komunalnoj miliciji, organizovanje poslova prijema, evidentiranja i rasporeda predmeta i pošte, prijema i ekspedicije pošte iz Komunalne milicije kao i drugi poslovi iz svog delokruga.

U Grupi operativnog dežurstva I obavljaju se poslovi: Primanje obaveštenja i prijava građana i privrednih i drugih subjekata, unos istih u Dispečer,selekcija preuzetih prijava, upućivanje građana na druge organe koji su nadležni za rešavanje po podnetim prijavama, upućivanje patrola na rad i postupanje po zaprimljenim prijavama, obaveštavanje MUP-a o hitnim slučajevima kao i drugih nadležnih organa, kontrola materijalno-tehničke opreme Komunalne milicije, i drugi poslovi iz svog delokruga.

U Grupi operativnog dežurstva   II obavljaju se poslovi: Primanje obaveštenja i prijava građana i privrednih i drugih subjekata, unos istih u Dispečer, selekcija preuzetih prijava,upućivanje građana na druge organe koji su nadležni za rešavanje po podnetim prijavama, upućivanje patrola na rad i postupanje po zaprimljenim prijavama, obaveštavanje MUP-a o hitnim slučajevima kao i drugih nadležnih organa, kontrola materijalno-tehničke opreme Komunalne milicije, i drugi poslovi iz svog delokruga.

U Grupi za administrativno-analitičke i informatičke poslove obavljaju se poslovi: Praćenje propisa iz nadležnosti Komunalne milicije, vođenje zakonom propisanih evidencija, nabavka i rashodovanje materijalno-tehničkih sredstava, i drugi poslovi iz svog delokruga.

U Odseku za audio i video snimanje i obradu podataka obavljaju se poslovi koji se odnose na audio i video snimanje učinjenih prekršaja na teritoriji Grada Novog Sada, poslovi obrade dobijenih podataka, fotografija dobijenih sa terena, kreiranja obaveštenja i kreiranje i izdavanje prekršajnih naloga, praćenje rokova, kontrola dobijenih podataka i fotografija, razmena informacija sa nadležnim inspekcijskim službama i drugim subjektima, pružanje obaveštenja građanima, praćenje Plana snimanja javnog mesta, saradnja u vođenju evidencija o snimanju javnog mesta, kao i izvršavanje drugih komunalno –milicijskih poslova u skladu sa propisima.