ИЗГРАДЊА ППОВ РУМЕНКА 2. ФАЗА

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције активно наставља са реализацијом инфраструктурних пројеката, а тренутно се изводе радови на изградњи постројења за пријем отпадних вода, којима ће се решити један од примарних проблема насеља Руменка а то су високо концентрисане отпадне воде. Главна функција постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Руменка  (2. фаза) је прихватање и пречишћавање отпадних вода у циљу функционисања будуће канализације насеља Кисач.

Уговор са одабраним извођачем радова је закључен дана 16.06.2023. године, а извођач је уведен у посао 24.07.2023.године.
Вредност уговорених радова 146.423.520,14 динара.

Уговорени рок за завршетак радова је 360 к.д.
Предмет Уговора је изградња објекта црпне станице и сигурносног базена, као и опремање свом потребном мерно регулационом и машинском опремом, изузев једне муљне пумпе, чија се уградња предвиђа у другој фази.

Изградња Пречистача отпадних вода је од изузетног значаја због тога што се, поред решавања проблема одвођења отпадних вода за становнике Руменке, његовим завршетком отвара могућност изградње канализационе мреже и у суседном насељу Кисач. С тим у вези, завршени су и радови на изградњи повезног цевовода, дугог око 5800м, којим ће отпадне воде читавог насеља Кисач бити одвођене до пречистача у Руменки.

Довођењем постројења за пречишћавање отпадних вода у функционално стање, створиће се услови за бољи, односно еколошки квалитетнији живот становника насеља Руменка и тиме потврдити настојање Града Новог Сада на повећању комуналног стандарда у свим приградским насељима. Изградњом постројења за пречишћавање унапређују се комунални и еколошки стандарди насеља Руменка.