Биро за пружање правне помоћи

Ради добијања правног савета можете се обратити Бироу за пружање правне помоћи Града Новог Сада.

Адреса: Улица Војвођанских бригада бр. 17, I спрат, канцеларије 1-5.

Телефон (централа): 021/ 524 – 221 и 524 – 651

в.д. директор Гордана Моравски
в.д. заменик директора Чедомир Шкорић

У Бироу за пружање правне помоћи, као посебној организацији, обављају се послови пружање правне помоћи грађанима ради остваривања њихових права и интереса путем:

-пружања усмених правних савета у свим правним областима и по свим правним питањима;
-састављањем поднесака (захтева, тужби, жалби, молби, представки и др);
-састављањем исправа ( изјава, уговора, тестамената и др.);
-заступање грађана пред судовима, државним органима и органима локалне самоуправе, установама, предузећима и другим организацијама када решавају о њиховим правима, обавезама и правним интересима.

На услузи вам је сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.