Komunalna milicija

U skladu sa Zakonom o Komunalnoj miliciji ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj ("Sl.glasnik RS", br. 49/2019), i Odlukom o Komunalnoj miliciji ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 55/2019 i 65/2022), u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove obrazovana je Komunalna milicija, kao osnovna unutrašnja jedinica, sa položajem Sektora, za obavljanje zakonom utvrđenih komunalno - policijskih i drugih poslova, čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje poslova iz nadležnosti Grada Novog Sada, u oblastima komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara, zaštite i održavanja reda u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti grada.

Poslovi komunalne milicije su oni koji se odnose na: održavanje komunalnog reda i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, odnosno sprečavanje narušavanja komunalnog reda, a naročito sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata i uređaja i urbanog mobilijara od prljanja, oštećivanja i uništavanja izazvano ljudskim faktorom; zaštita površina javne namene od bespravnog zauzeća i oštećenja (ostavljanje vozila, stvari, zapreka za vozila, postavljanje privremenih montažnih objekata i sl.); suzbijanje nelegalne prodaje roba i usluga na površinama javne namene i drugim javnim mestima; sprečavanje i sankcionisanje nedozvoljenih radnji kojima se narušava opšte uređenje Grada (prljanje i oštećenje fasada i drugih spoljnih delova zgrada, kao i spomenika kulture; samovoljno ispisivanje grafita, lepljenje plakata, postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama; prljanje površina javne namene odlaganjem smeća, građevinskog šuta i drugog otpada, izlivanje otpadnih voda i dr. nečistoća i sl.), kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju; kontrola uklanjanja snega i leda sa javnih površina; kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca; obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama; obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata; kontrola upotrebe simbola i imena Grada; kontrola upotrebe državnih simbola osim u odnosu na državne organe, organe Pokrajine, organe Grada i imaoce javnih ovlašćenja; održavanje reda na pijacama, grobljima, parkovima i drugim javnim zelenim površinama; ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada, koji se odnose naročito na: javni linijski i vanlinijski prevoz putnika; taksi prevoz; parkiranje (kontrola korišćenja javnih parkirališta i zaštita površina javne namene koje nisu planskim dokumentima Grada predviđene za parkiranje i dr.); zaštita opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva; zaštita životne sredine, a naročito: u oblasti zaštite od buke; u oblasti zagađenja životne sredine koja nastaje prilikom transporta, tretmana i odlaganja komunalnog i drugog inertnog otpada; obavlja poverene poslove iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i stara se o primeni naredbi i drugih akata Gradskog štaba za vanredne situacije; pruža pomoć nadležnim inspekcijskim službama Grada i drugim organizacionim jedinicama uprave Grada, preduzećima, organizacijama i ustanovama od značaja za Grad (pružanje asistencije), kada postoji pretpostavka da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih milicionara; preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti Grada, kada te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi Grada i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te organe, odnosno organizacije; učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda, kao i druge poslove koje Republika poveri Gradu.

Primenom zakonom utvrđenih ovlašćenja Komunalna milicija izdaje prekršajne naloge, podnosi zahteve za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje propisane Odlukama Grada Novog Sada, podnosi prijave nadležnom organu za učinjeno krivično delo i obaveštava drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.