СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА НОВОГ САДА

СЕДИШТЕ: Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, II спрат.
Телефон: 021/2107-671 и 021/2107-673
Шеф Службе: Данка Грубешић
Заменик шефа Службе: Наталија Радановић

Служба за интерну ревизију Града Новог Сада је основана 1. јула 2014. године Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 38/2013 и 36/2014), која обавља послове интерне ревизије код:

  • Директних и индиректних корисника средстава буџета Града Новог Сада,
  • Јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа, правних лица над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу правног лица и
  • Других правних лица у којима јавна  средства чине више од 50% укупног прихода, као и код других корисника јавних средстава.

Служба врши проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле, врши оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности, даје савете кад се уводе нови системи, процедуре или  задаци, врши ревизију начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске опрације, у циљу економичности, ефикасности и успешности, врши и остале задатке неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије, уз обавезу чувања тајности службених и пословних података, успоставља сарадњу са другим органима и обавља друге послове у складу са Законом, Статутом Града и другим прописима.
Улога интерне ревизије јесте да Градоначелнику Града Новог Сада пружи потврду адекватности система интерних контрола у органима и организацијама Града Новог Сада. Интерна ревизија у органима и организацијама у Граду Новом Саду помаже да оствари циљеве путем систематичне оцене процеса управљања ризицима, контрола и управљања уопште, са циљем да:

  • Утврди да ли се поштују политике и процедуре;
  • Установи усаглашеност са законима и прописима;
  • Оцени процедуре за управљање ризицима у организацији;
  • Процени економичност, ефикасност и ефективности (Делостворност) операција;
  • Утврди да ли су финансијски и други подаци потпуни и тачни;
  • Потврди да се средства одговарајуће чувају и
  • Обезбеди тачност, поузданост и благовременост важних финансијских, управљачких и оперативних података.

Делокруг рада интерне ревизије није ограничен и укључује све програме, активности и процедуре у организацији. Ту је укључена и ревизија фондова ЕУ, као и свих осталих ресурса које су обезбеедила друга тела и институције.

Интерна ревизија се у обављању својим послова бави економичношћу, ефикасношћу и ефективношћу активности и то у форми ревизије система, ревизија резултата, финансијских ревизија и ревизија усаглашености са прописима. Интерна ревизија врши консултантске послове на захтев Градоначелника Града Новог Сада.

Преузмите godishnji_plan-2018.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 62 KB)
Преузмите strateshki_plan_2018.-2020.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 106 KB)
Преузмите godishnji_plan-2019.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 56 KB)
Преузмите godishnji_plan_za_2020._god._sluzhbe_za_internu_reviziju.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 59 KB)
Преузмите godishnji_plan_za_2023._god._sluzhbe_za_internu_reviziju.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 60 KB)
Преузмите strateshki_plan_2024.-2026.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 111 KB)
Преузмите godishnji_plan_za_2024._god._sluzhbe_za_internu_reviziju.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 62 KB)