SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU GRADA NOVOG SADA

SEDIŠTE: Novi Sad, Bulevar cara Lazara 3, II sprat
Telefon: 021/2107-671 i 021/2107-673
Šef Službe: Danka Grubešić
Zamenik šefa Službe: Natalija Radanović

Služba za internu reviziju Grada Novog Sada je osnovana 1. jula 2014. godine Odlukom o obrazovanju Službe za internu reviziju Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 38/2013 i 36/2014), koja obavlja poslove interne revizije kod:

  • Direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Grada Novog Sada,
  • Javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad, pravnih lica čiji su osnivači javna preduzeća, pravnih lica nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organu pravnog lica i
  • Drugih pravnih lica u kojima javna  sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda, kao i kod drugih korisnika javnih sredstava.

Služba vrši proveru primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole, vrši ocenu sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti, daje savete kad se uvode novi sistemi, procedure ili  zadaci, vrši reviziju načina rada koji predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske opracije, u cilju ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti, vrši i ostale zadatke neophodne da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije, uz obavezu čuvanja tajnosti službenih i poslovnih podataka, uspostavlja saradnju sa drugim organima i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Grada i drugim propisima.
Uloga interne revizije jeste da Gradonačelniku Grada Novog Sada pruži potvrdu adekvatnosti sistema internih kontrola u organima i organizacijama Grada Novog Sada. Interna revizija u organima i organizacijama u Gradu Novom Sadu pomaže da ostvari ciljeve putem sistematične ocene procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja uopšte, sa ciljem da:

  • Utvrdi da li se poštuju politike i procedure;
  • Ustanovi usaglašenost sa zakonima i propisima;
  • Oceni procedure za upravljanje rizicima u organizaciji;
  • Proceni ekonomičnost, efikasnost i efektivnosti (Delostvornost) operacija;
  • Utvrdi da li su finansijski i drugi podaci potpuni i tačni;
  • Potvrdi da se sredstva odgovarajuće čuvaju i
  • Obezbedi tačnost, pouzdanost i blagovremenost važnih finansijskih, upravljačkih i operativnih podataka.

Delokrug rada interne revizije nije ograničen i uključuje sve programe, aktivnosti i procedure u organizaciji. Tu je uključena i revizija fondova EU, kao i svih ostalih resursa koje su obezbeedila druga tela i institucije.

Interna revizija se u obavljanju svojim poslova bavi ekonomičnošću, efikasnošću i efektivnošću aktivnosti i to u formi revizije sistema, revizija rezultata, finansijskih revizija i revizija usaglašenosti sa propisima. Interna revizija vrši konsultantske poslove na zahtev Gradonačelnika Grada Novog Sada.

Preuzmite Etički kodeks (application/pdf 145 KB)
Preuzmite Strateški plan (application/pdf 1695 KB)
Preuzmite Povelja interne revizije (application/pdf 627 KB)
Preuzmite godisnji_plan_2017.pdf (application/pdf 545 KB)
Preuzmite godishnji_plan-2018.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 62 KB)
Preuzmite strateshki_plan_2018.-2020.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 106 KB)
Preuzmite nova_povelja-potpisana.pdf (application/pdf 982 KB)
Preuzmite godishnji_plan-2019.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 56 KB)
Preuzmite godishnji_plan_za_2020._god._sluzhbe_za_internu_reviziju.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 59 KB)
Preuzmite godishnji_plan_za_2023._god._sluzhbe_za_internu_reviziju.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 60 KB)
Preuzmite strateshki_plan_2024.-2026.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 111 KB)
Preuzmite godishnji_plan_za_2024._god._sluzhbe_za_internu_reviziju.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 62 KB)