Надлежност

Градоначелник: представља и заступа Град и врши извршну функцију у Граду Новом Саду. Градоначелника бира Скупштина, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Градоначелник има заменика који му помаже у раду и замењује га у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник Скупштине предлаже кандидата за Градоначелника. Кандидат за Градоначелника предлаже кандидата за заменика Градоначелника из реда одборника, кога бира Скупштина на исти начин као и Градоначелника. Градоначелник и заменик Градоначелника на сталном су раду у Граду.

  • Милан Ђурић, градоначелник Новог Сада

Помоћници градоначелника;

Градоначелник је истовремено и председник Градског већа са правом гласа. Надлежности градоначелника Новог Сада: 1. представља и заступа Град; 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; 3. наредбодавац је за извршење буџета Града и одлучује о употреби средстава сталне и текуће буџетске резерве; 4. усмерава и усклађује рад градских управа и обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за њихов рад; 5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине; 6. сазива и председава седницама Градског већа; 7. обавља и друге послове утврђене статутом и другим актима Скупштине.