Nadležnost

Gradonačelnik: predstavlja i zastupa Grad i vrši izvršnu funkciju u Gradu Novom Sadu. Gradonačelnika bira Skupština, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Gradonačelnik ima zamenika koji mu pomaže u radu i zamenjuje ga u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Predsednik Skupštine predlaže kandidata za Gradonačelnika. Kandidat za Gradonačelnika predlaže kandidata za zamenika Gradonačelnika iz reda odbornika, koga bira Skupština na isti način kao i Gradonačelnika. Gradonačelnik i zamenik Gradonačelnika na stalnom su radu u Gradu.

  • Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada

Pomoćnici gradonačelnika;

Gradonačelnik je istovremeno i predsednik Gradskog veća sa pravom glasa. Nadležnosti gradonačelnika Novog Sada: 1. predstavlja i zastupa Grad; 2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština; 3. naredbodavac je za izvršenje budžeta Grada i odlučuje o upotrebi sredstava stalne i tekuće budžetske rezerve; 4. usmerava i usklađuje rad gradskih uprava i obezbeđuje organizacione, materijalne i druge uslove za njihov rad; 5. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, statutom ili odlukom Skupštine; 6. saziva i predsedava sednicama Gradskog veća; 7. obavlja i druge poslove utvrđene statutom i drugim aktima Skupštine.