ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''УРБАНИЗАМ''

www.nsurbanizam.rs

ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
21 000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 3
телефони: централа 48-02-199, директор 459-144, факс 455-395
web-адреса: www.nsurbanizam.rs e-mail: office@nsurbanizam.rs

"УРБАНИЗАМ" Завод за урбанизам Нови Сад , основао је Народни одбор општине Нови Сад 1960. године с циљем урбанистичког планирања изградње и уређења Новог Сада и околних насеља у саставу тадашње општине Нови Сад. 

Од 1960. до 1973. године Завод је самостална установа. 
До 1977. године Завод је у саставу Радне организације "УРБИС" које је обједињавала послове планирања, изградње и уређења града. 
Од 1977. до 1989. године Завод је у појединим периодима функционисао као самостална радна организација а један период и као ООУР у оквиру радне организације као вишег облика организовања, да би децембра месеца 1989. године РО "Урбанизам" одлуком Скупштине Града Новог Сада била организована као Јавно предузеће. 
Од 1. 01. 1990. године Јавно предузеће је у таквом статусу и облику организовања уписано у судски регистар и послује и данас.

Јавно предузеће има лиценцу Министарства грађевина Републике Србије за обављање делатности урбанистичког планирања од општег интереса, израду урбанистичких планова, обраду урбанистичко-техничких услова и издавање урбанистичких сагласности о усклађености пројеката са издатим условима уређења простора.
Јавно предузеће је члан Удружења урбаниста Србије, Удружења урбаниста Војводине и Међународне федерације за урбанизам и становање (ИФХП).

Јавно предузеће обавља делатности просторног и урбанистичког планирања као делатност од значаја за рад органа града Новог Сада, као и делатности пројектовања и инжињеринга.
У оквиру поменутих делатности, Предузеће обавља следеће стручне послове:

 • израђује Просторни план града Новог Сада и просторне планове општина,
 • израђује урбанистичке планове за територију града Новог Сада,
 • израђује урбанистичке пројекте,
 • израђује стратешке процене утицаја на животну средину,
 • израђује одлуке о изради просторног и урбанистичког плана са програмом за израду плана,
 • обавља стручне послове по захтеву и за потребе Комисије за планове и извршава стручне послове које ова Комисија из своје надлежности повери Јавном предузећу,
 • на захтев надлежног органа управе обавља стручне послове на изради извода из урбанистичког плана и израђује урбанистичке услове за акт о урбанистичким условима,
 • врши проверу усклађености са планом поднетих пријава радова за које се не прибавља одобрење за градњу и предложених исправки граница грађевинских парцела,
 • прати и проучава појаве и промене у простору на територији Града
  (Нови Сад са насељима у саставу града Новог Сада),
 • обезбеђује обављање претходних радова за потребе припреме основа и пројеката од значаја за грађење насеља и уређење простора,
 • прикупља, сређује, обрађује, чува и публикује податке од интереса за уређење простора и насеља и води информациону основу о простору на поменутој територији. 
 • обавља и друге стручне послове у вези са применом Закона о планирању и изградњи.
 • Јавно предузеће може обављати стручне послове урбанистичког и просторног планирања и за друге кориснике уз претходну сагласност градоначелника Града Новог Сада.

Организациона структура:

 • Сектор за планирање (израда планова),
 • Сектор за инфраструктуру и геодезију,
 • Служба за геодезију,
 • Служба за саобраћај,
 • Служба за хидротехнику,
 • Сектор за урбанистичке услове (обрада услова уређења простора),
 • Сектор за урбани дизајн,- Сектор за правне и оперативне послове,
 • Сектор за економске послове (економско-финансијски послови),
 • Служба за рачуноводство.