JAVNO PREDUZEĆE ''URBANIZAM''

www.nsurbanizam.rs

JP "Urbanizam" Zavod za urbanizam Novi Sad
21 000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara 3
telefoni: centrala 48-02-199, direktor 459-144, faks 455-395
web-adresa: www.nsurbanizam.rs, e-mail: office@nsurbanizam.rs

"URBANIZAM" Zavod za urbanizam Novi Sad , osnovao je Narodni odbor opštine Novi Sad 1960. godine s ciljem urbanističkog planiranja izgradnje i uređenja Novog Sada i okolnih naselja u sastavu tadašnje opštine Novi Sad.

Od 1960. do 1973. godine Zavod je samostalna ustanova.
Do 1977. godine Zavod je u sastavu Radne organizacije "URBIS" koje je objedinjavala poslove planiranja, izgradnje i uređenja grada.
Od 1977. do 1989. godine Zavod je u pojedinim periodima funkcionisao kao samostalna radna organizacija a jedan period i kao OOUR u okviru radne organizacije kao višeg oblika organizovanja, da bi decembra meseca 1989. godine RO "Urbanizam" odlukom Skupštine Grada Novog Sada bila organizovana kao Javno preduzeće.
Od 1. 01. 1990. godine Javno preduzeće je u takvom statusu i obliku organizovanja upisano u sudski registar i posluje i danas.

Javno preduzeće ima licencu Ministarstva građevina Republike Srbije za obavljanje delatnosti urbanističkog planiranja od opšteg interesa, izradu urbanističkih planova, obradu urbanističko-tehničkih uslova i izdavanje urbanističkih saglasnosti o usklađenosti projekata sa izdatim uslovima uređenja prostora.

Javno preduzeće je član Udruženja urbanista Srbije, Udruženja urbanista Vojvodine i Međunarodne federacije za urbanizam i stanovanje (IFHP).
Javno preduzeće obavlja delatnosti prostornog i urbanističkog planiranja kao delatnost od značaja za rad organa grada Novog Sada, kao i delatnosti projektovanja i inžinjeringa.

U okviru pomenutih delatnosti, Preduzeće obavlja sledeće stručne poslove:

 • izrađuje Prostorni plan grada Novog Sada i prostorne planove opština, 
 • izrađuje urbanističke planove za teritoriju grada Novog Sada, 
 • izrađuje urbanističke projekte, 
 • izrađuje strateške procene uticaja na životnu sredinu, 
 • izrađuje odluke o izradi prostornog i urbanističkog plana sa programom za izradu plana, 
 • obavlja stručne poslove po zahtevu i za potrebe Komisije za planove i izvršava stručne poslove koje ova Komisija iz svoje nadležnosti poveri Javnom preduzeću, 
 • na zahtev nadležnog organa uprave obavlja stručne poslove na izradi izvoda iz urbanističkog plana i izrađuje urbanističke uslove za akt o urbanističkim uslovima, 
 • vrši proveru usklađenosti sa planom podnetih prijava radova za koje se ne pribavlja odobrenje za gradnju i predloženih ispravki granica građevinskih parcela, 
 • prati i proučava pojave i promene u prostoru na teritoriji Grada
 • (Novi Sad sa naseljima u sastavu grada Novog Sada), 
 • obezbeđuje obavljanje prethodnih radova za potrebe pripreme osnova i projekata od značaja za građenje naselja i uređenje prostora, 
 • prikuplja, sređuje, obrađuje, čuva i publikuje podatke od interesa za uređenje prostora i naselja i vodi informacionu osnovu o prostoru na pomenutoj teritoriji. 
 • obavlja i druge stručne poslove u vezi sa primenom Zakona o planiranju i izgradnji. 
 • Javno preduzeće može obavljati stručne poslove urbanističkog i prostornog planiranja i za druge korisnike uz prethodnu saglasnost gradonačelnika Grada Novog Sada.

Organizaciona struktura:

 • Sektor za planiranje (izrada planova), 
 • Sektor za infrastrukturu i geodeziju, 
 • Služba za geodeziju,
 • Služba za saobraćaj, 
 • Služba za hidrotehniku, 
 • Sektor za urbanističke uslove (obrada uslova uređenja prostora), 
 • Sektor za urbani dizajn,- Sektor za pravne i operativne poslove, 
 • Sektor za ekonomske poslove (ekonomsko-finansijski poslovi), 
 • Služba za računovodstvo.