ЈАВНО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА''

http://www.vikns.rs

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ основала је Скупштина Града Новог Сада са циљем да као основну функцију и делатност обавља послове производње и дистрибуције воде за пиће, као и одвођења отпадних вода.

Грађани Новог Сада снабдевају се пијаћом водом са три изворишта која експлоатишу подземне воде, а то су „Ратно острво“, „Петроварадинска ада“ и „Штранд“. Сирова вода која дугим цевоводима великих пречника дође са изворишта, прерађује се у Фабрици воде на Сунчаном кеју. Технолошки третман сирове воде до квалитета санитарно исправне воде за пиће, како прописује Правилник о исправности воде за пиће, тече у три фазе које укључују аерацију, филтрацију и дезинфекцију.

Почетком 2016. године почео је рад нових блокова у Фабрици воде „Штранд” што је била историјска прекретница у развоју комуналног система Новог Сада. Нови технолошки процес значио је доградњу већ постојеће технологије, а уградњом филтерских поља са активним угљем и озонизатора, микробиолошка и физичко-хемијска исправност воде у Новом Саду подигнута је на највиши могући ниво.

У новосадском дистрибутивном систему постоји укупно 19 резервоара воде за пиће укупне запремине 45.813 м3, а пијаћу воду свакодневно добија више од 135.000 домаћинстава у Новом Саду и околним насељима. У систем се сваке секунде дистрибуира око 1.500 литара воде, а дневно град и приградска насеља троше између 100 и 105 милиона литара воде, са изузетком летње сезоне када се потрошња увећа за десет до 15 одсто.

ЈКП „Водовод и канализација” надлежно је за уличну водоводну мрежу до водомера и сам водомер, док је одржавање кућних инсталација у надлежности власника, односно корисника објекта или предузећа са којим власник има уговор о одржавању. Кућне водоводне инсталације су водоводна мрежа и уређаји корисника хладне воде који почињу иза водомера и завршавају са славином.
Данашњи канализациони систем територије Новог Сада чине канализациони систем града Новог Сада, као и системи канализације употребљених вода приградских насеља, представља заједнички – општи систем каналисања који јединственим системом истовремено одводи употребљене отпадне воде домаћинстава и индустрије, као и атмосферске падавине.

Тренутно је канализационом мрежом покривено готово 95 одсто територије града, док њена дужина износи око 1.300 км (заједно са прикључцима). Новосадска канализација броји 108 (осам чисто атмосферских) црпних станица у које је уграђено више од 150 пумпи које су у сваком тренутку оперативне. Када је реч о канализационом систему, одговорност ЈКП „Водовод и канализација“ је до ревизионог шахта.

Нова главна црпна станица (НГЦ1), која је изграђена код Кванташке пијаце, кренула је са радом 2020. године. Ова важна инвестиција је само један од корака ка решавању вишедеценијског проблема Новог Сада с отпадним водама, односно изградњи Централног постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ). Отпадне воде које се тренутно испуштају у Дунав задовољавају прописе, што потврђују и у Институту за јавно здравље Војводине.

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈA

Централа: 021/ 488 – 3333

Адреса: Нови Сад, Масарикова 17

Ел. пошта: kontakt.centar@vikns.rs

http://www.vikns.rs

ИНФОРМАЦИЈЕ
0800/ 333 021 - бесплатан позив