ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА''

http://www.vikns.rs

Све до пред крај XIX века становници Новог Сада су пили воду из Дунава или копаних бунара. Епидемија колере, 1892. године, изазвана загађеном дунавском водом, подстакла је бушење дубоких бунара и интензивирала размишљања о изградњи водовода. Први дубоки, субартерски бунари, избушени су 1895. године. По завршетку II светског рата, половином 1945. године, Нови Сад је имао око 55.000 становника, око 1000 бунара и кућних водовода и 106 јавних бунара. Међутим, све то није могло да задовољи потребе за здравом пијаћом водом , ни по количини ни по квалитету, што је захтевало изградњу градског водовода. Изградња и реконструкција објеката је почела 1951. године, а 1952. године започела је изградња 9 километара водоводне мреже. Изградња рени бунара и објеката за прераду воде почела је 1959. године. Објекти новог водовода пуштени су у пробни погон 1964. године, а у априлу 1965. године и у редован погон.

Даљи раст потреба за водом је мање или више успешно пратила изградња основних објеката система и водоводне мреже. Данашњи капацитет водоводног система је око 130.000 м3/дан. Ограничен је капацитетом постројења за прераду воде. Од 90 км у 1965-ој години, данас је дужина водоводне мреже у систему, заједно са прикључцима достигла 1100 км.Основна делатност ЈКП “Водовод и канализација” јесте пречишћавање и дистрибуција воде , сакупљање и пречишћавање воде и испорука воде корисницима за пиће и друге потребе водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода са јавних површина канализацијом, одводним каналима, дренажом и сакупљање искоришћених вода од прикључка потрошача на уличну мрежу и одвођење канализационом мрежом, пречишћавање и испустање из мреже.ЈКП „Водовод и канализација“ одговара за исправност и квалитет воде на мреже, до мерног инструмента (водомера). Кућне инсталације и интерна мрежа је у искључивој надлежности власника објекта, те одговорност за санитарну исправност воде унутар интерне мреже сносе власници објекта.Када је реч о канализационом систему, одговорност ЈКП „Водовод и канализација“ је до ревизионог шахта.

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ГВОЗДЕН ПЕРКОВИЋ, в.д. директора

Централа: 021/ 488 – 3333

Адреса: Нови Сад, Масарикова 17

http://www.vikns.rs

ИНФОРМАЦИЈЕ Масарикова 17
0800/ 333 021 - бесплатан позив