JAVNO-KOMUNALNO PREDUZEĆE ''VODOVOD I KANALIZACIJA''

http://www.vikns.rs

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ osnovala je Skupština Grada Novog Sada sa cilјem da kao osnovnu funkciju i delatnost obavlјa poslove proizvodnje i distribucije vode za piće, kao i odvođenja otpadnih voda.

Građani Novog Sada snabdevaju se pijaćom vodom sa tri izvorišta koja eksploatišu podzemne vode, a to su „Ratno ostrvo“, „Petrovaradinska ada“ i „Štrand“. Sirova voda koja dugim cevovodima velikih prečnika dođe sa izvorišta, prerađuje se u Fabrici vode na Sunčanom keju. Tehnološki tretman sirove vode do kvaliteta sanitarno ispravne vode za piće, kako propisuje Pravilnik o ispravnosti vode za piće, teče u tri faze koje uklјučuju aeraciju, filtraciju i dezinfekciju.

Početkom 2016. godine počeo je rad novih blokova u Fabrici vode „Štrand” što je bila istorijska prekretnica u razvoju komunalnog sistema Novog Sada. Novi tehnološki proces značio je dogradnju već postojeće tehnologije, a ugradnjom filterskih polјa sa aktivnim uglјem i ozonizatora, mikrobiološka i fizičko-hemijska ispravnost vode u Novom Sadu podignuta je na najviši mogući nivo.

U novosadskom distributivnom sistemu postoji ukupno 19 rezervoara vode za piće ukupne zapremine 45.813 m3, a pijaću vodu svakodnevno dobija više od 135.000 domaćinstava u Novom Sadu i okolnim naselјima. U sistem se svake sekunde distribuira oko 1.500 litara vode, a dnevno grad i prigradska naselјa troše između 100 i 105 miliona litara vode, sa izuzetkom letnje sezone kada se potrošnja uveća za deset do 15 odsto.
JKP „Vodovod i kanalizacija” nadležno je za uličnu vodovodnu mrežu do vodomera i sam vodomer, dok je održavanje kućnih instalacija u nadležnosti vlasnika, odnosno korisnika objekta ili preduzeća sa kojim vlasnik ima ugovor o održavanju. Kućne vodovodne instalacije su vodovodna mreža i uređaji korisnika hladne vode koji počinju iza vodomera i završavaju sa slavinom.

Današnji kanalizacioni sistem teritorije Novog Sada čine kanalizacioni sistem grada Novog Sada, kao i sistemi kanalizacije upotreblјenih voda prigradskih naselјa, predstavlјa zajednički – opšti sistem kanalisanja koji jedinstvenim sistemom istovremeno odvodi upotreblјene otpadne vode domaćinstava i industrije, kao i atmosferske padavine.

Trenutno je kanalizacionom mrežom pokriveno gotovo 95 odsto teritorije grada, dok njena dužina iznosi oko 1.300 km (zajedno sa priklјučcima). Novosadska kanalizacija broji 108 (osam čisto atmosferskih) crpnih stanica u koje je ugrađeno više od 150 pumpi koje su u svakom trenutku operativne. Kada je reč o kanalizacionom sistemu, odgovornost JKP „Vodovod i kanalizacija“ je do revizionog šahta.

Nova glavna crpna stanica (NGC1), koja je izgrađena kod Kvantaške pijace, krenula je sa radom 2020. godine. Ova važna investicija je samo jedan od koraka ka rešavanju višedecenijskog problema Novog Sada s otpadnim vodama, odnosno izgradnji Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (CPPOV). Otpadne vode koje se trenutno ispuštaju u Dunav zadovolјavaju propise, što potvrđuju i u Institutu za javno zdravlјe Vojvodine.

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

Centrala: 021/ 488 – 3333

Adresa: Novi Sad, Masarikova 17

El. pošta: kontakt.centar@vikns.rs

http://www.vikns.rs

INFORMACIJE

0800/ 333 021 - besplatan poziv