ЈАВНО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''СТАН''

www.stanns.rs

Основано је давне 1966. године као Стамбено предузеће за пружање услуга из стамбено - комуналне делатности - одржавање стамбених зграда и станова.

ЈКП "Стан" Нови Сад је ове године обележио 40 година постојања и успешног рада на пружању услуга одржавања стамбених зграда и станова, као и других зграда, установа и пословних објеката.

Након доношења Закона о откупу станова из друштвене својине и доношењем Закона о одржавању стамбених зграда и станова, брига око одржавања стамбених зграда и станова пренета је на власнике станова. Власницима станова дата је могућност да своју стамбену зграду сами одржавају или да те послове повере Јавном предузећу.
Обављајући своју основну делатност од оснивања до данас, Предузеће се развијало у два правца: пружајући услуге и другим корисницима (пословни простори, локали, установе) и проширујући врсте радова које обавља.

Делатност јавног комуналног предузећа "Стан" подразумева извођење радова на одржавању стамбених зграда којима располаже град Нови Сад, радова на одржавању стамбених зграда чије је одржавање поверено Јавном предузећу, као и радова на одржавању стамбених зграда чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно, којима са обезбеђује сигурност корисника зграде и околине. Од оснивања, давне 1966. године, као Стамбеног предузећа за пружање услуга из стамбено-комуналне делатности, одржавања стамбених зграда и станова, Предузеће се развијало у два правца: пружа услуге и другим корисницима (пословни простори, локали, установе) и проширује врсте радова које обавља.

У оквиру своје делатности ЈКП "Стан":

  • изводи радове на одржавању стамбених зграда и станова; 
  • изводи инвестиционе грађевинске и грађевинско-занатске радове; 
  • врши радове на инвестиционом одржавању стамбених зграда који се односе на санацију равних кровова, ремонте лифтова, ремонте хидрофонских постројења и друго; 
  • врши надоградњу равних кровова; 
  • врши малопродају и велепродају материјала и производа који се користе у обављању одржавања водовода и канализације, електроинсталација, централног грејања, лифтова, хидроуређаја, грађевинско-занатске опреме, материјала и друго; 
  • врши изградњу објеката високоградње; 
  • врши чишћење заједничких делова зграде за зграде које имају уговор о одржавању са ЈКП "Стан"-ом; 
  • уграђује и сервисира интерфонске инсталације, расхладне уређаје и све друго што подиже квалитет становања; 
  • продаје, уграђује и сервисира компресорске агрегате .

Предузеће ЈКП "Стан" има један савремен и ефикасан развојни програм који се састоји у праћењу и набавци савремених алата, као и усвајања нових технологија у пружању услуга. Посебна пажња се поклања високо-стручној обуци младих кадрова ради што квалитетније и стручније услуге скупштинама станара и осталим купцима.

ЈКП "Стан" је 2006. године обележио 40 година успешног рада, пружајући квалитетне услуге грађанима, јавним установама и предузећима града Новог Сада. Те године која је проглашена "годином квалитета", акредитовано сертификационо тело "TÜV SÜD Management service GmbH", München, Germany, је вредновало наш систем и атестирало његову компатибилност са захтевима међународно признатог сертификата. Јула 2006. је издат сертификат о усаглашености система квалитета предузећа ЈКП "Стан" са стандардом ISO 9001.

С обзиром на повећан обим инвестиционих радова како за скупштине станара тако и за друге инвеститоре, од 2006. године у "Стану" је формиран посебан сектор инвестиционих радова. Поред радова за друге инвеститоре, сектор пружа услуге скупштинама станара при извођењу већих инвестиционих радова у зградама.

Исте године је завршена изградња скоро четири километра вреловода, вреловодних прикључака и подстаница за инвеститора Новосадску топлану, а на градско грејање је прикључено између 80 и 90 новоизграђених стамбених зграда. Завршени су и радови (2006) на згради Градске библиотеке у Новом Саду, за инвеститора ЈП "Пословни простор", који су подразумевали комплетну адаптацију објекта од приземља до таванског простора и претварање неискориштеног таванског простора у пословни простор.
За инвеститора РС АПВ Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, ЈКП "Стан" је, показујући спремност да се избори са најтежим задацима у грађевинарству, реновирало је одмаралиште „Фрушка Гора“ које је због старости и запуштености било у веома лошем стању. Захваљујући здравој носећој конструкцији, адаптацијом и делимичном надоградњом објекат је оспособљен, те је постао "Центар за привредно-технолошки развој Војводине'', који је 2. априла 2008, ЈКП "Стан" предао инеститору. Више од годину дана трајали су радови којима је објекат, стар око пола века, оштећен зубом времена, неодржавањем и ненаменским коришћењем, адаптиран, делимично надограђен и опремљен. Хотел има око 50 једнокреветних, двокреветних соба и апартмана, собе за смештај особља, две конференцијске сале, библиотеку са читаоницом, интернет салу, ресторан са терасом, простор за спорт и рекреацију, кухињу са економским делом и све остале неопходне пратеће садржаје.

Одржавање стамбених зграда, станова и других, посебних делова зграда мора бити тако организовано да обезбеђује сталну исправност, употребљивост и сигурност свих уређаја, инсталација и опреме у згради. Уграђена инсталација у стамбеним зградама представља, уствари, продужетак градске инфраструктуре. Након доношења Закона о откупу станова из друштвене својине и Закона о одржавању стамбених зграда и станова, брига око одржавања стамбених зграда и станова пренета је на власнике станова. Власницима станова дата је могућност да своју стамбену зграду сами одржавају или да те послове повере Јавном предузећу.

 

ЈКП "Стан"
Ласла Гала 22
21000 Нови Сад, Србија
Тел: +381 (0)21 489 5513
Факс: +381 (0)21 528 109
Факс (набавка): +381 (0)21 489 5553

КОЛ ЦЕНТАР: 0800 300 330

E-mail: office@stanns.rs
Web: www.stanns.rs

Дежурна служба
021 489 5518
021 520 866
021 520 234

Служба за односе са
скупштинама станара
021 489 5521
021 472 1480
021 489 5522 (фактурно одељење)  

Служба одржавања лифтова
021 489 5529 (шеф службе)
021 489 5527 (пословођа)
021 520 866 (пријава квара)

Служба за хидро-електро радове
021 489 5528 (шеф службе)
021 489 5526 (пословођа)
021 520 866 (пријава квара)

Служба обрачуна р.н. и израда понуда
021 489 5516
021 489 5556

Одељење водоинсталатерских радова и централног грејања
021 489 5536
021 489 5535
021 489 5554

Одељење молера
021 489 5561

Служба одржавања хигијене
021 489 5539 (шеф службе и пословођа)

Служба техничке припреме
021 674 2112
021 674 2113
021 522 227

Сектор инвестиционих радова
021 489 5580