ЈАВНО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''НОВОСАДСКА ТОПЛАНА''

https://nstoplana.rs/
ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад
Владимира Николића 1
21102 Нови Сад
Тел: 4881-101
e-mail: pisarnica@nstoplana.rs
              osj@nstoplana.rs

Нови Сад данас има један од најмодернијих и нејефикаснијих система даљинског грејања у овом делу Европе, са укупном ефикасношћу  од 89% и дугорочном визијом одрживог развоја. Систем даљинског грејања развија се у Новом Саду плански и стратешки од 1961. године, постоји континуитет 60-годишњег искуства развоја система, а Новосадска топлана је у процесу трансформације система даљинског грејања у модеран и одржив паметан систем даљинске енергетике 4. генерације.
Према подацима Светске банке по индикатору продуктивности  – количини испоручене енергије по 1 запосленом (3,5 GWh/запосленом), Новосадска топлана спада међу најпродуктивније европске компаније за даљинско грејање. У периоду 2012-2022. у систем даљинског грејања Новог Сада инвестирано је укупно преко 75 милиона еура. Топлотни извори Новосадске топлане пример су модернизованих, потпуно аутоматизованих и на највишем нивоу дигитализованих постројења за производњу топлоте. У последњих 15 година изграђено је 370 МW нових високоефикасних котловских постројења, а систем управљања производњом енергије води интегрисана изузетно софистицирана софтверска платформа за управљање у реалном времену. Употребом природног гаса и сталном контролом и унапређењем процеса сагоревања, као и увођењем система за континуални мониторинг емисије штетних и загађујућих материја у ваздух, Новосадска топлана је достигла највише стандарде у производњи топлотне енергије и својим суграђанима обезбедила еколошки одрживу средину.
Новосадска топлана поставила је веома високе критеријуме квалитета и поузданости испоруке топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде и у том смислу  у великој мери допринела комфорном животу суграђана у урбаном Новом Саду.
Лична карта:
Назив: ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад
Оснивач: Скупштина Града Новог Сада
Датум оснивања: 25. септембар 1961. године
Седиште: Нови Сад, Владимира Николића 1
Основна делатност : производња и дистрибуција топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде и високоефикасна комбинована производња електричне и топлотне енергије
Покривеност града системом даљинског грејања: 76%
Топлотни конзум за грејање и топлу воду: 1035 MW
Број потрошача: укупно 112.166 (104.258 стамбених од тога отрошача топле воде 37.464 и 7.908 пословних потрошача)
Топлотни капацитет: 694,6 MW топлотни извори ЈКП „Новосадска топлана“, 332 MW ТЕ-ТО "Нови Сад"
Електрични капацитет: 14 MW у две когенерационе електране
Примарни енергент: природни гас
Укупна дужина трасе дистрибутивне мреже: 236,5 км
Укупан број топлотних подстаница: примарних 3.063
Грејно подручје: Нови Сад, Петроварадин и Сремски Карловци

Запослени у Новосадској топлани континуирано раде на унапређењу односа с потрошачима и изградњи обостраног поверења. Приоритет у пословању Предузећа је висок степен задовољства корисника пруженом услугом, због чега за пријаве рекламација на квалитет услуге као и за све информације у вези са радом Предузећа корисници могу да нам се обрате бесплатним позивањем броја 0800-100-021 или лично у просторијама Корисничког центра.
Поред овога, корисницима је отворена и могућност да на бројеве телефона 064/81-81 580 и 064/81-81-581 путем СМС поруке пријаве рекламацију на квалтит услуге.
У случају цурења на кућној инсталацији потребно је позвати на број телефона 4881-105, који је због хитности интервенције и доступности телефона корисницима 24 сата на располагању искључиво за ту врсту пријаве.