JAVNO-KOMUNALNO PREDUZEĆE ''NOVOSADSKA TOPLANA''

https://nstoplana.rs/
JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad
Vladimira Nikolića 1
21102 Novi Sad
Tel: 4881-101
e-mail: pisarnica@nstoplana.rs
              osj@nstoplana.rs

Novi Sad danas ima jedan od najmodernijih i nejefikasnijih sistema daljinskog grejanja u ovom delu Evrope, sa ukupnom efikasnošću  od 89% i dugoročnom vizijom održivog razvoja. Sistem daljinskog grejanja razvija se u Novom Sadu planski i strateški od 1961. godine, postoji kontinuitet 60-godišnjeg iskustva razvoja sistema, a Novosadska toplana je u procesu transformacije sistema daljinskog grejanja u moderan i održiv pametan sistem daljinske energetike 4. generacije.
Prema podacima Svetske banke po indikatoru produktivnosti  – količini isporučene energije po 1 zaposlenom (3,5 GWh/zaposlenom), Novosadska toplana spada među najproduktivnije evropske kompanije za daljinsko grejanje. U periodu 2012-2022. u sistem daljinskog grejanja Novog Sada investirano je ukupno preko 75 miliona eura. Toplotni izvori Novosadske toplane primer su modernizovanih, potpuno automatizovanih i na najvišem nivou digitalizovanih postrojenja za proizvodnju toplote. U poslednjih 15 godina izgrađeno je 370 MW novih visokoefikasnih kotlovskih postrojenja, a sistem upravljanja proizvodnjom energije vodi integrisana izuzetno sofisticirana softverska platforma za upravljanje u realnom vremenu. Upotrebom prirodnog gasa i stalnom kontrolom i unapređenjem procesa sagorevanja, kao i uvođenjem sistema za kontinualni monitoring emisije štetnih i zagađujućih materija u vazduh, Novosadska toplana je dostigla najviše standarde u proizvodnji toplotne energije i svojim sugrađanima obezbedila ekološki održivu sredinu.
Novosadska toplana postavila je veoma visoke kriterijume kvaliteta i pouzdanosti isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode i u tom smislu  u velikoj meri doprinela komfornom životu sugrađana u urbanom Novom Sadu.
Lična karta:
Naziv: JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad
Osnivač: Skupština Grada Novog Sada
Datum osnivanja: 25. septembar 1961. godine
Sedište: Novi Sad, Vladimira Nikolića 1
Osnovna delatnost : proizvodnja i distribucija toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode i visokoefikasna kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije
Pokrivenost grada sistemom daljinskog grejanja: 76%
Toplotni konzum za grejanje i toplu vodu: 1035 MW
Broj potrošača: ukupno 112.166 (104.258 stambenih od toga otrošača tople vode 37.464 i 7.908 poslovnih potrošača)
Toplotni kapacitet: 694,6 MW toplotni izvori JKP „Novosadska toplana“, 332 MW TE-TO "Novi Sad"
Električni kapacitet: 14 MW u dve kogeneracione elektrane
Primarni energent: prirodni gas
Ukupna dužina trase distributivne mreže: 236,5 km
Ukupan broj toplotnih podstanica: primarnih 3.063
Grejno područje: Novi Sad, Petrovaradin i Sremski Karlovci

Zaposleni u Novosadskoj toplani kontinuirano rade na unapređenju odnosa s potrošačima i izgradnji obostranog poverenja. Prioritet u poslovanju Preduzeća je visok stepen zadovoljstva korisnika pruženom uslugom, zbog čega za prijave reklamacija na kvalitet usluge kao i za sve informacije u vezi sa radom Preduzeća korisnici mogu da nam se obrate besplatnim pozivanjem broja 0800-100-021 ili lično u prostorijama Korisničkog centra.
Pored ovoga, korisnicima je otvorena i mogućnost da na brojeve telefona 064/81-81 580 i 064/81-81-581 putem SMS poruke prijave reklamaciju na kvaltit usluge.
U slučaju curenja na kućnoj instalaciji potrebno je pozvati na broj telefona 4881-105, koji je zbog hitnosti intervencije i dostupnosti telefona korisnicima 24 sata na raspolaganju isključivo za tu vrstu prijave.