ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЛИСЈЕ"

www.lisje.com

Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад, чија је основна делатност сахрањивање и активности у функцији основне делатности, организовано је актом Скупштине града Новог Сада, 21. децембра 1989. године.  У надлежности ЈКП „Лисје“ је 20 гробаља, укупне површине 125 хектара.

Одлуком о уређивању, одржавању гробаља и сахрањивању, прописани су услови и начин сахрањивања умрлих, уређење и одржавање гробаља, као и посебне мере заштите гробаља, која имају својство споменика културе. Одговорност и обавеза ЈКП „Лисје“ је да развија савремену културу сахрањивања, поштујући традицију као део изворне културе и обичаја народа, начела слободе свести и вероисповести, као и права човека на своју последњу вољу.

Делатност "Лисја" заснована је на одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од јавног интереса, Одлуке о одређивању делатности које се сматрају комуналним делатностима од локалног интереса, Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању и начелима Кодекса погребних услуга.

ЈКП „Лисје“ пружа следеће услуге: пријаву смрти надлежном органу; испоруку погребне опреме; превоз умрлих лица у земљи и иностранству; пријаву и обезбеђење термина сахране на изабраном гробљу; организовање церемоније свечаног опроштаја; сахрањивање; кремирање и полагање посмртних остатака; комплетне каменорезачке услуге; подизање и одржавање зеленила; уређење и одржавање гробног места; израду и испоруку цветних аранжмана и венаца.„Лисје“ је претходних година, у развојном смислу, проширило своје пословање новим делатностима (производњом погребне опреме и осталих предмета од дрвета, организовањем даћа и помена, извођењем грађевинских радова, производњом цвећа, садног и расадног материјала), које су у функцији повећања ефикасности и ефективности основне делатности Предузећа и повећања прихода. Овим променама „Лисје“ се у потпуности тржишно орјентисало.

Градско гробље у Новом Саду отворено је 1974. године и данас важи за једно од најлепше уређених гробаља у Европи.Сва гробља у Новом Саду, осим Градског гробља су под посебном заштитом Завода за заштиту споменика кулутуре, јер представљају део историје Града и споменичке целине битне за проучавање историје, етнологије, палеографије и других карактеристика значајних за културну, политичку и економску историју Града. Стара гробља потичу из половине деветнаестог века и на њима постоји низ заштићених гробних места, знаменитих друштвено-политичких, јавних и културних радника из прошлости Града. Заузимају површину од 24 хектара и сва су смештена у стамбеном делу Града. Гробља која су под посебном заштитом су: Алмашко, Успенско, Католичко (Римокатоличко, Реформаторско, Евангелистичко, Авијатичарско), Јеврејско, Русинско и Назаренско гробље.
 

Дежурни центар
Комплетну погребну услугу грађани могу добити у Дежурном центру у Новом Саду, који се налази на Булевару ослобођења број 115. Центар ради 24 часа дневно у току целе године.

Телефони: 021/6624-102, 021/66-11-555.

Градско гробље:
21000 Нови Сад, Руменачки пут 65
телефон:021/518-077, 518-078, Факс: 518-111

Дирекција:
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
Tел: 021/526 181, Факс: 021/469 913

ВЛАДИМИР ЂАКОВИЋ, в.д. директора
тел: 526-181;
direktor@lisje.com

помоћници директора телефакс: 469-913;

jkplisje@nadlanu.com

ПИБ: 101636639, Матични број: 8055475, Шифра делатности: 93030