ЈАВНО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЛИСЈЕ"

www.lisje.com

Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад, чија је основна делатност обављање комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге, као и активности које су у функцији основне делатности, организовано је актом Скупштине града Новог Сада, 21. децембра 1989. године.  Према Одлуци о обављању комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање, ЈКП „Лисје“ је надлежно за сва градска, приградска и спољна гробља, укупне површине 145 хектара на 30 локацијa.
Одлуком о обављању комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање, прописани су услови и начин сахрањивања умрлих, уређење и одржавање гробаља, као и посебне мере заштите гробаља, која имају својство споменика културе. Одговорност и обавеза ЈКП „Лисје“ је да развија савремену културу сахрањивања, поштујући традицију као део изворне културе и обичаја народа, начела слободе свести и вероисповести, као и права човека на своју последњу вољу.
Делатност ЈКП "Лисје" заснована је на одредбама Закона о сахрањивању и гробљима, Закона о јавним предузећима, Закона о  комуналним делатностима и Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге.

ЈКП „Лисје“ пружа следеће услуге: пријаву смрти надлежном органу; испоруку погребне опреме; превоз умрлих лица у земљи и иностранству; пријаву и обезбеђење термина сахране на изабраном гробљу; организовање церемоније свечаног опроштаја; сахрањивање; кремирање и полагање посмртних остатака; комплетне каменорезачке услуге; подизање и одржавање зеленила; уређење и одржавање гробног места; ЈКП „Лисје“ је у развојном смислу, проширило своје пословање делатностима као што су: производња погребне опреме и осталих предмета од дрвета, организовање даћа и помена, извођење грађевинских и осталих радова, који су у функцији повећања ефикасности и ефективности основне делатности Предузећа и повећања прихода. Овим променама ЈКП „Лисје“ се у потпуности тржишно оријентисало.
Градско гробље у Новом Саду отворено је 1974. године и данас важи за једно од најлепше уређених гробаља у Европи. Сва стара гробља у Новом Саду, осим Градског гробља су под посебном заштитом Завода за заштиту споменика кулутуре, јер представљају део историје Града и споменичке целине битне за проучавање историје, етнологије, палеографије и других карактеристика значајних за културну, политичку и економску историју Града. Стара гробља потичу из половине деветнаестог века и на њима постоји низ заштићених гробних места, знаменитих друштвено-политичких, јавних и културних радника из прошлости Града и сва су смештена у стамбеном делу Града. Гробља која су под посебном заштитом су: Православно Алмашко гробље, Православно Успенско гробље, Римокатоличко гробље (са Реформаторско-евангелистичим гробљем и Авијатичарско – војно гробље), Јеврејско гробље, Русинско гробље, Назаренско гробље и Реформаторско-евангелистичкo-гробље.

Дежурни центар
Комплетне погребне услуге грађани могу добити у Дежурном центру у Новом Саду, који се налази на Булевару ослобођења број 115. Центар ради 24 часа дневно у току целе године.
Телефони: 021/6624-102, 021/66-11-555.
Градско гробље:
21000 Нови Сад, Руменачки пут 65
телефон:021/518-077, 518-078, Факс: 518-111
office@lisje.com