ЈАВНO-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ИНФОРМАТИКА"

http://www.nsinfo.co.rs

ЈKП "ИНФОРМАТИКА"
Булевар цара Лазара 3
21000 Нови Сад
тел. 0 800 222 021
факс. 021/528 014
 

Град Нови Сад има заиста изузетно добру информатичку традицију. Мудрошћу тадашње градске управе већ крајем 60-тих формира се Градски-регионални рачунски центар. Почетком осамдесетих даје се нов замах развоју информационог система Града набавком нове савремене опреме, одговарајућег оперативног система и софтвера за руковање базом података. Током 1993. долази до организованог обједињавања служби обједињене наплате комунално-стамбених производа и услуга и служби које се старају о развоју ИС Града и пружају информатичку подршку органима управе Града. На преласку у нови век/миленијум извршена је миграција на нове технологије. Данас можемо говорити о модерној опреми, најновијим системима за одржавање и управљање базом података, употреби интернета, најмодернијој архитектури Информационог Система и телекомуникацијама.

Актуелна делатност Предузећа је широко постављена, тако да је оно регистровано за следеће главне области:

 • пројектовање, програмирање и одржавање информационих система и апликативног софтвера, превасходно за потребе Градске управе, јавних и јавно-комуналних предузећа, али и других корисника, 
 • одржавање и развој општег информационог система и подршка раду градских служби свих структура, захваљујући подацима из база података – становништво, простор и организације, 
 • образовање, обука и консалтинг из области информационих технологија, 
 • давање услуга коришћења интернета и његових сервиса и израда презентација за интернет, 
 • пројектовање, производња и одржавање опреме из области рачунара и телекомуникација, 
 • пружање услуга грађанима у области наплате комунално-стамбених услуга и давање повратних информација даваоцима комунално-стамбених услуга.

У складу са наведеним групама делатности идентификоване су следеће групе корисника производа и услуга ЈКП Информатика:

 • грађани, корисници комунално-стамбених производа и услуга, 
 • јавна и јавно-комунална предузећа, 
 • градска управа, 
 • други купци хардверских и софтверских производа, 
 • друштвена заједница.

У најдужем периоду свог постојања ЈКП "Информатика" је била уређен систем, како са становишта регулативе која је обезбеђивала функционисање организације, тако у смислу постојања стандарда, правила и администрирања из домена информатичке струке. Најбољи доказ ваљаности система управљања квалитетом и система управљања безбедношћу информација  су сертификати у складу са захтевима  стандарда ИСО 9001 и сертификат у складу са захтевима  стандарда ИСО 27001.

За ЈКП "ИНФОРМАТИКА" квалитет је главни елеменат конкурентности и најважнији тржишни фактор. Сви запослени су одговорни за непрекидно унапређење процеса рада и очување угледа Предузећа у духу утврђене политике квалитета и заштите животне средине.