JAVNO-KOMUNALNO PREDUZEĆE "INFORMATIKA"

http://www.nsinfo.co.rs

JKP "INFORMATIKA"
Bulevar cara Lazara 3
21000 Novi Sad
tel. 0 800 222 021
fax. 021/528 014
 

Grad Novi Sad ima zaista izuzetno dobru informatičku tradiciju. Mudrošću tadašnje gradske uprave već krajem 60-tih formira se Gradski-regionalni računski centar. Početkom osamdesetih daje se nov zamah razvoju informacionog sistema Grada nabavkom nove savremene opreme, odgovarajućeg operativnog sistema i softvera za rukovanje bazom podataka. Tokom 1993. dolazi do organizovanog objedinjavanja službi objedinjene naplate komunalno-stambenih proizvoda i usluga i službi koje se staraju o razvoju IS Grada i pružaju informatičku podršku organima uprave Grada. Na prelasku u novi vek/milenijum izvršena je migracija na nove tehnologije. Danas možemo govoriti o modernoj opremi, najnovijim sistemima za održavanje i upravljanje bazom podataka, upotrebi interneta, najmodernijoj arhitekturi Informacionog Sistema i telekomunikacijama.

Aktuelna delatnost Preduzeća je široko postavljena, tako da je ono registrovano za sledeće glavne oblasti:

 • projektovanje, programiranje i održavanje informacionih sistema i aplikativnog softvera, prevashodno za potrebe Gradske uprave, javnih i javno-komunalnih preduzeća, ali i drugih korisnika, 
 • održavanje i razvoj opšteg informacionog sistema i podrška radu gradskih službi svih struktura, zahvaljujući podacima iz baza podataka – stanovništvo, prostor i organizacije, 
 • obrazovanje, obuka i konsalting iz oblasti informacionih tehnologija, 
 • davanje usluga korišćenja interneta i njegovih servisa i izrada prezentacija za internet, 
 • projektovanje, proizvodnja i održavanje opreme iz oblasti računara i telekomunikacija, 
 • pružanje usluga građanima u oblasti naplate komunalno-stambenih usluga i davanje povratnih informacija davaocima komunalno-stambenih usluga. 

U skladu sa navedenim grupama delatnosti identifikovane su sledeće grupe korisnika proizvoda i usluga JKP Informatika:

 • građani, korisnici komunalno-stambenih proizvoda i usluga, 
 • javna i javno-komunalna preduzeća, 
 • gradska uprava, 
 • drugi kupci hardverskih i softverskih proizvoda, 
 • društvena zajednica.

U najdužem periodu svog postojanja JKP "Informatika" je bila uređen sistem, kako sa stanovišta regulative koja je obezbeđivala funkcionisanje organizacije, tako u smislu postojanja standarda, pravila i administriranja iz domena informatičke struke. Najbolјi dokaz valјanosti sistema upravlјanja kvalitetom i sistema upravlјanja bezbednošću informacija  su sertifikati u skladu sa zahtevima  standarda ISO 9001 i sertifikat u skladu sa zahtevima  standarda ISO 27001.

Za JKP "INFORMATIKA" kvalitet je glavni elemenat konkurentnosti i najvažniji tržišni faktor.Svi zaposleni su odgovorni za neprekidno unapređenje procesa rada i očuvanje ugleda Preduzeća u duhu utvrđene politike kvaliteta i zaštite životne sredine.