ЈАВНО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ЧИСТОЋА''

www.cistocans.rs

По ослобођењу, 1945. године, формирана је Служба за одржавање чистоће при Народном одбору Новог Сада. Педесетак запослених радника, који су је сачињавали, били су не платном списку Народног одбора Града и углавном су одржавали чистоћу новосадских улица и тргова (јавних градских површина) чишћењем. Ова служба је припадала општини и она ју је финансирала.

Три послератне године функционисала је Служба за одржавање чистоће, а 1948. године, по одлуци Народног одбора града Новог Сада, оформљена је Комунална установа са самосталним финансирањем “Чистоћа” Нови Сад. Поред чишћења улица, Комунална установа се бавила и изношењем кућног смећа, одвозом фекалних материја, хватањем и уништавањем паса луталица, а у њеном саставу је била и димничарска служба.

После шест година, Комунална установа се 28.12.1954. године трансформише, на предлог Савета за комуналне послове НОГ-а, у Комунално предузеће “Чистоћа” Нови Сад. Предмет пословања овог предузећа је чишћење и поливање улица, изношење смећа и фекалија, одржавање јавних тоалета и вршење стрводерских услуга.

У складу са важећим законима, 19.01.1974. године, Комунално предузеће “Чистоћа” Нови Сад мења назив у Комунално предузеће “Чистоћа” са п.о. Нови Сад, а потом, 26.12.1978. године, у Комунална радна организација за одржавање чистоће “Чистоћа” са потпуном одговорношћу, да би 31.12.1989. године постало Јавно комунално предузеће “Чистоћа” са п.о. Нови Сад.

Поред услуга изношења смећа у самом граду, “Чистоћа” је постепено почела са одвожењем смећа и из околних насељених места. Прво су, 1979. године, велика возила кренула у Сремску Каменицу, одакле су износили смеће спаковано у вреће, а за те послове набављен је и смећар, тзв. ,,кесарош“. Почетком 1981. године почело се са одношењем смећа из Футога, а затим из Ветерника (1982.), Адица (1983.), Руменке (1988.), Буковца (1993.), Бегеча (1994. године). По уговору, смеће је изношено и из викенд насеља (Камењар, Поповица) и других места (Ковиљ, Степановићево, ПТТ одмаралиште Бранковац).
Што се тиче чишћења јавних градских површина, зна се да је обављено, у свим периодима, углавном ручно. Прве механичке чистилице (ауточистилице) биле су једна велика “РОЛБА” и три мале чистилице “ЕТРАЈХЕР”. Затим је, 1982. године, купљена једна велика чистилица, а потом, 1986. године, и једна мала, којом су одржаване бициклистичке стазе. У том периоду је промењена Одлука о комуналном реду, па је, уместо ивичњака, “Чистоћи” придодато одржавање улица од зида до зида (улице, паркови, тргови, међублоковски простор) чишћењем, сакупљањем, прањем и жабањем. Једно време су за прање улица и тргова коришћена специјална колица са цревима за прање, која су се прикључивала на хидранте у граду. Тако је пран само најужи центар града. Предузеће је, око 1960. године, из Мађарске добило, по основу репарације, 13 аутоцистерни марке “Чепел”, запремине 4,5 м3, које су биле лошег квалитета и чија је употребна вредност била слаба. Пратећи развој града, који се ширио и уобличавао у модеран град са широким булеварима, “Чистоћа” купила савременије аутоцистерне марке “ФАП” од 8 м3 до 10 м3.

Стрводерска служба од почетка се сводила на свега 2-3 радника, који су хватали животиње луталице и сакупљали лешеве прегажених и угинулих животиња.Од априла 1994. године, Одлуком Скупштине града хватање, смештај и уништавање паса и мачака луталица обавља се на ,,хуман” начин. Ова област прецизирана је Правилником о пословима и мерама за хумано хватање и уништавање паса и мачака луталица.

Сво смеће које се сакупи одвози се Градску депонију. Депонија је прво била лоцирана у Темеринској улици 6, док су ту биле и просторије ЈКП “Чистоћа” и шинтерница, а касније је депонија измештена. Од 1963. године налази се на локацији Клисански пут бб.

ЈКП “Чистоћа”, у сарадњи са Заводом за изградњу града, 01. јуна 2001. године, започела је санацију Градске депоније, која је, до тада, више личила на сметлиште. Овим пројектом, који је завршен у лето 2002. године, Нови Сад је добио прву санирану и уређену градску депонију у земљи.

На санираној Градској депонији, ЈКП “Чистоћа” је, у септембру 2002. године, у сарадњи са Извршним одбором Скупштине града, приступила изградњи Фабрике са постројењем за сепарацију и балирање отпада, што, такође, представља пионирски пројекат у нашој земљи. Фабрика је завршена 15. новембра 2002. године, кад је и пуштена у рад, а вишедимензионални ефекти очекују се у дугом временском периоду.

ДЕЛАТНОСТ
Делатност коју обавља ЈКП "Чистоћа" чини део општег комуналног система и представља значајну функцију за живот становника Новог Сада и његове ближе околине. Основни пословни и радни задаци односе се на:
Сакупљање смећа,
Одвоз и одлагање отпадака и уређивање и одржавање депоније,
Одстрањивање отпадака спаљивањем или на други начин,
Сабијање отпадака,
Уклањање отпадака из посуда за отпатке на јавним местима,
Изношење индустријског отпада,
Чишћење и поливање улица, паркиралишта, коловоза, тротоара, бициклистичких стаза, тргова, прелаза, надвожњака, степеништа која повезују површине између и око зграда које нису приведене намени, уређених површина унутар стамбених блокова, јавних дечјих игралишта, стајалишта у јавном саобраћају, скверова, такси станица, железничких станица, аутобуске станице, пристаништа и изграђених обала, неизграђеног грађевинског земљишта, сајмишта и пијаца, спортских и забавних терена и јавних купалишта,
Оправка и одржавање моторних возила за сопствене потребе,
Превоз робе у друмском саобраћају за сопствене потребе,
Уклањање угинулих животиња и хватање паса и мачака луталица са јавних површина у Новом Саду.
Рециклажа металних отпадака и остатака,
Рециклажа неметалних трговина на велико отпацима и остацима,
продаја делова и прибора за моторна возила,
остала трговина на велико и мало изван продавница типизираним посудама за смеће
остале непоменуте услуге из области промета (заступање, комисиона и консигнациона продаја).

Предузеће делатност обавља у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о рачуноводству и Одлуком о одржавању јавне хигијене.
Обављање послова и радних задатака дефинисано је кроз програмска акта која доноси Управни одбор предузећа на које сагласност даје Скупштина Града Новог Сада.

КОМЕРЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ
Поред редовних послова које грађани плаћају кроз уплатнице ЈП "Информатика", постоје и комерцијалне услуге које ЈКП "Чистоћа" обавља по позиву и посебно наплаћује:
ванредно изношење и депоновање смећа утоваром у контејнер запремине 1,1 м3
ванредно изношење и депоновање смећа путем контејнера запремине 5 м3 са аутоподизачем
Рад грађевинске механизације (булдожер, утоваривач, УЛТ, кипер камион)
Рад специјалног комуналног возила (чистилице, цистерне )
Испоруке техничке воде уз ангажовање целокупног капацитета возила
Рад специјалног возила за прање контејнера
Чишћење снега по уговору

ЕДУКАЦИЈОМ ДО ЧИСТИЈЕГ НОВОГ САДА
У жељи да Нови Сад буде лепши, школска дворишта чистија ЈКП »Чистоћа«, као друштвено одговорно предузеће, већ дуги низ година креира и подржава едукативне кампање о правилном одлагању отпада, значају рециклаже и очувања заштите животне средине као што су : Дрво за папир, папир за дрво, Еко час за чист Нови Сад, Сачувајмо природу - рециклирајмо отпад и сл.

Адреса: Сентандрејски пут бр. 3, Нови Сад
Телефон: + 381 (0)21 443 611
Телефаx: + 381 (0)21 6334 691
Технички сектор: 021/63-33-116, 021/444-086
Служба комерцијале: 021/443-611, локал 119
Служба рачуноводства: 021/443-611, локал 115
Правна служба: 021/443-611, локал 123
Служба маркетинга: 021/443-611, локал 114
Диспечери: 021/63-33-884
Служба јавне хигијене: 021/66-24-954
Служба за изношење смећа: 021/443-611, локал 125, 126
Градска депонија: 021/419-021
Хватање паса и мачака луталица 021/419-021
Стрводерске услуге (одношење угинућа): 021/419-021

e-mail: office@cistocans.co.rs
web site: www.cistocans.rs