JAVNO-KOMUNALNO PREDUZEĆE ''ČISTOĆA''

www.cistocans.co.rs

Po oslobođenju, 1945. godine, formirana je Služba za održavanje čistoće pri Narodnom odboru Novog Sada. Pedesetak zaposlenih radnika, koji su je sačinjavali, bili su ne platnom spisku Narodnog odbora Grada i uglavnom su održavali čistoću novosadskih ulica i trgova (javnih gradskih površina) čišćenjem. Ova služba je pripadala opštini i ona ju je finansirala.

Tri posleratne godine funkcionisala je Služba za održavanje čistoće, a 1948. godine, po odluci Narodnog odbora grada Novog Sada, oformljena je Komunalna ustanova sa samostalnim finansiranjem “Čistoća” Novi Sad. Pored čišćenja ulica, Komunalna ustanova se bavila i iznošenjem kućnog smeća, odvozom fekalnih materija, hvatanjem i uništavanjem pasa lutalica, a u njenom sastavu je bila i dimničarska služba.

Posle šest godina, Komunalna ustanova se 28.12.1954. godine transformiše, na predlog Saveta za komunalne poslove NOG-a, u Komunalno preduzeće “Čistoća” Novi Sad. Predmet poslovanja ovog preduzeća je čišćenje i polivanje ulica, iznošenje smeća i fekalija, održavanje javnih toaleta i vršenje strvoderskih usluga.

U skladu sa važećim zakonima, 19.01.1974. godine, Komunalno preduzeće “Čistoća” Novi Sad menja naziv u Komunalno preduzeće “Čistoća” sa p.o. Novi Sad, a potom, 26.12.1978. godine, u Komunalna radna organizacija za održavanje čistoće “Čistoća” sa potpunom odgovornošću, da bi 31.12.1989. godine postalo Javno komunalno preduzeće “Čistoća” sa p.o. Novi Sad.

Pored usluga iznošenja smeća u samom gradu, “Čistoća” je postepeno počela sa odvoženjem smeća i iz okolnih naseljenih mesta. Prvo su, 1979. godine, velika vozila krenula u Sremsku Kamenicu, odakle su iznosili smeće spakovano u vreće, a za te poslove nabavljen je i smećar, tzv. ,,kesaroš“. Početkom 1981. godine počelo se sa odnošenjem smeća iz Futoga, a zatim iz Veternika (1982.), Adica (1983.), Rumenke (1988.), Bukovca (1993.), Begeča (1994. godine). Po ugovoru, smeće je iznošeno i iz vikend naselja (Kamenjar, Popovica) i drugih mesta (Kovilj, Stepanovićevo, PTT odmaralište Brankovac).

Što se tiče čišćenja javnih gradskih površina, zna se da je obavljeno, u svim periodima, uglavnom ručno. Prve mehaničke čistilice (autočistilice) bile su jedna velika “ROLBA” i tri male čistilice “ETRAJHER”. Zatim je, 1982. godine, kupljena jedna velika čistilica, a potom, 1986. godine, i jedna mala, kojom su održavane biciklističke staze. U tom periodu je promenjena Odluka o komunalnom redu, pa je, umesto ivičnjaka, “Čistoći” pridodato održavanje ulica od zida do zida (ulice, parkovi, trgovi, međublokovski prostor) čišćenjem, sakupljanjem, pranjem i žabanjem. Jedno vreme su za pranje ulica i trgova korišćena specijalna kolica sa crevima za pranje, koja su se priključivala na hidrante u gradu. Tako je pran samo najuži centar grada. Preduzeće je, oko 1960. godine, iz Mađarske dobilo, po osnovu reparacije, 13 autocisterni marke “Čepel”, zapremine 4,5 m3, koje su bile lošeg kvaliteta i čija je upotrebna vrednost bila slaba. Prateći razvoj grada, koji se širio i uobličavao u moderan grad sa širokim bulevarima, “Čistoća” kupila savremenije autocisterne marke “FAP” od 8 m3 do 10 m3.

Strvoderska služba od početka se svodila na svega 2-3 radnika, koji su hvatali životinje lutalice i sakupljali leševe pregaženih i uginulih životinja.Od aprila 1994. godine, Odlukom Skupštine grada hvatanje, smeštaj i uništavanje pasa i mačaka lutalica obavlja se na ,,human” način. Ova oblast precizirana je Pravilnikom o poslovima i merama za humano hvatanje i uništavanje pasa i mačaka lutalica.

Svo smeće koje se sakupi odvozi se Gradsku deponiju. Deponija je prvo bila locirana u Temerinskoj ulici 6, dok su tu bile i prostorije JKP “Čistoća” i šinternica, a kasnije je deponija izmeštena. Od 1963. godine nalazi se na lokaciji Klisanski put bb.

Nabavljeni su prvi dozeri (buldozeri) – tri TG-50, zatim dva TG-75, dva TG-140, kompaktor i, 1994. godine, najnoviji TG-220. Sredstva za održavanje deponije koja se koristi za odlaganje smeća uvek su bila skomna, ali su, ipak, napravljeni reni bunari, sa hidrantnom mrežom za pranje vozila i gašenje požara na deponiji, a nedugo zatim, izgrađen je i higijensko-sanitarni čvor za potrebe zaposlenih.
JKP “Čistoća”, u saradnji sa Zavodom za izgradnju grada, 01. juna 2001. godine, započela je sanaciju Gradske deponije, koja je, do tada, više ličila na smetlište. Ovim projektom, koji je završen u leto 2002. godine, Novi Sad je dobio prvu saniranu i uređenu gradsku deponiju u zemlji.

Na saniranoj Gradskoj deponiji, JKP “Čistoća” je, u septembru 2002. godine, u saradnji sa Izvršnim odborom Skupštine grada, pristupila izgradnji Fabrike sa postrojenjem za separaciju i baliranje otpada, što, takođe, predstavlja pionirski projekat u našoj zemlji. Fabrika je završena 15. novembra 2002. godine, kad je i puštena u rad, a višedimenzionalni efekti očekuju se u dugom vremenskom periodu.

DELATNOST
Delatnost koju obavlja JKP "Čistoća" čini deo opšteg komunalnog sistema i predstavlja značajnu funkciju za život stanovnika Novog Sada i njegove bliže okoline. Osnovni poslovni i radni zadaci odnose se na:
Sakupljanje smeća,
Odvoz i odlaganje otpadaka i uređivanje i održavanje deponije,
Odstranjivanje otpadaka spaljivanjem ili na drugi način,
Sabijanje otpadaka,
Uklanjanje otpadaka iz posuda za otpatke na javnim mestima,
Iznošenje industrijskog otpada,
Čišćenje i polivanje ulica, parkirališta, kolovoza, trotoara, biciklističkih staza, trgova, prelaza, nadvožnjaka, stepeništa koja povezuju površine između i oko zgrada koje nisu privedene nameni, uređenih površina unutar stambenih blokova, javnih dečjih igrališta, stajališta u javnom saobraćaju, skverova, taksi stanica, železničkih stanica, autobuske stanice, pristaništa i izgrađenih obala, neizgrađenog građevinskog zemljišta, sajmišta i pijaca, sportskih i zabavnih terena i javnih kupališta,
Opravka i održavanje motornih vozila za sopstvene potrebe,
Prevoz robe u drumskom saobraćaju za sopstvene potrebe,
Uklanjanje uginulih životinja i hvatanje pasa i mačaka lutalica sa javnih površina u Novom Sadu.
Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka,
Reciklaža nemetalnih trgovina na veliko otpacima i ostacima,
prodaja delova i pribora za motorna vozila,
ostala trgovina na veliko i malo izvan prodavnica tipiziranim posudama za smeće
ostale nepomenute usluge iz oblasti prometa (zastupanje, komisiona i konsignaciona prodaja).

Preduzeće delatnost obavlja u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o komunalnim delatnostima, Zakonom o računovodstvu i Odlukom o održavanju javne higijene.
Obavljanje poslova i radnih zadataka definisano je kroz programska akta koja donosi Upravni odbor preduzeća na koje saglasnost daje Skupština Grada Novog Sada.

KOMERCIJALNE USLUGE
Pored redovnih poslova koje građani plaćaju kroz uplatnice JP "Informatika", postoje i komercijalne usluge koje JKP "Čistoća" obavlja po pozivu i posebno naplaćuje:
vanredno iznošenje i deponovanje smeća utovarom u kontejner zapremine 1,1 m3
vanredno iznošenje i deponovanje smeća putem kontejnera zapremine 5 m3 sa autopodizačem
Rad građevinske mehanizacije (buldožer, utovarivač, ULT, kiper kamion)
Rad specijalnog komunalnog vozila (čistilice, cisterne )
Isporuke tehničke vode uz angažovanje celokupnog kapaciteta vozila
Rad specijalnog vozila za pranje kontejnera
Čišćenje snega po ugovoru

EDUKACIJOM DO ČISTIJEG NOVOG SADA
U želji da Novi Sad bude lepši, školska dvorišta čistija JKP »Čistoća«, kao društveno odgovorno preduzeće, već dugi niz godina kreira i podržava edukativne kampanje o pravilnom odlaganju otpada, značaju reciklaže i očuvanja zaštite životne sredine kao što su : Drvo za papir, papir za drvo, Eko čas za čist Novi Sad, Sačuvajmo prirodu - reciklirajmo otpad i sl.

Adresa: Sentandrejski put br. 3, Novi Sad
Telefon: + 381 (0)21 443 611
Telefax: + 381 (0)21 6334 691
Tehnički sektor: 021/63-33-116, 021/444-086
Služba komercijale: 021/443-611, lokal 119
Služba računovodstva: 021/443-611, lokal 115
Pravna služba: 021/443-611, lokal 123
Služba marketinga: 021/443-611, lokal 114
Dispečeri: 021/63-33-884
Služba javne higijene: 021/66-24-954
Služba za iznošenje smeća: 021/443-611, lokal 125, 126
Gradska deponija: 021/419-021
Hvatanje pasa i mačaka lutalica 021/419-021
Strvoderske usluge (odnošenje uginuća) : 021/419-021

e-mail: office@cistocans.co.rs
web site: www.cistocans.co.rs