ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''НОВИ САД''

Јавно градско саобраћајно предузеће " Нови Сад "
Футошки пут 46, 21 000 Нови Сад
www.gspns.rs

ЦЕНТРАЛА ЈГСП: 021/48-96-600

ЦЕНТРАЛА МАС: 021/444-856

Фах: 021/63-94-326
Информације за градски и приградски превоз: 021/527-399
Информације о поласцима и доласцима у међумесном, међурепубличком и међународном превозу: 021/444-022

Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад" представља једно од најбоље организованих система јавног превоза у Републици Србији.

Као званичан датум почетка организованог јавног превоза у Новом Саду, историографија бележи 30. септембар 1911. године, када је пуштен у рад први електрични трамвај.
Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", основано је непосредно после Другог светског рата , 1946. године и од тада до данас непрекидно обавља превоз путника у градском и приградском саобраћају.

Данас је ЈГСП "Нови Сад" , савремено организован систем, који обавља делатност јавног градског, приградског и међумесног саобраћаја, услуга аутобуске станице и одржавања возног парка са укупно 254 возила.

Статистички показатељи о броју превезених путника, на годишњем нивоу, већ сада превазилазе бројку од 100 милиона, уз тенеденцију сталног пораста.
Посебну пажњу предузеће поклања интерактивној комуникацији са корисницима услуга и пословним партнерима, што је у савременим условима пословања, неопходна претпоставка за добро позиционирање на тржишту.

Градски превозник, последњих година, поклања значајну пажњу и тзв. "социјалној" функцији јавног превоза, издавањем 30 хиљада годишњих карата по повлашћеним ценама за 13 категорија корисника услуга превоза, као и издавањем месечних маркица за превоз по повлашћеним ценама пензионерима, студентима и ђацима.

Предузеће је претходних година, уложило значајна средства и у модернизацију возног парка, чији је циљ поред квалитеније превозне услуге, било и унапређење заштите животне средине, што је један од најзначајних европских стандарда, у области јавног превоза.

ЈГСП "Нови Сад" има разуђену мрежу линија, у градском, приградском и међумесном саобрћају, која је прилагођена динамичном развоју Града Новог Сада, као покрајинског центра којем гравитира велики број људи. Систематичан приступ и непрекидно прилагођавање потребама путника, за безбедним , конфомним и брзим превозом, намеће потребу сталне едукације кадрова и праћење намодернијих техничко технолошких иновација, чему градски превозник посвећује посебну пажњу, у настојању да се приближи најсавременијим техничким и другим достигнућима у области јавног превоза путника