АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА

http://www.aens.rs/

Агенција за енергетику Града Новог Сада основана је Одлуком Скупштине Града Новог Сада 21. октобра 2005. године ради обављања развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике у Граду Новом Саду. Агенција обавља послове у области енергетике који су у надлежности Града Новог Сада, као и послове које у области енергетике Република Србија повери Граду.

Одлуком о оснивању, утврђени су послови Агенције који се односе пре свега на доношење тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце као и за приступ и коришћење дистрибутивног система за топлотну енергију, издавање и одузимање лиценци за обављање делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом тарифних купаца, утврђивање критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценци, издавање енергетских дозвола за изградњу објеката за производњу топлотне енергије, утврђивање критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање енергетских дозвола, као и заштита корисника енергетских услуга и потрошача.

Послови Агенције су поред изнетих и припрема података за доношење Плана развоја енергетике у Граду за наредни период и прикупљање и обрада података о енергетским потребама, објектима и капацитетима у Граду и достава надлежним покрајинским и републичким органима ради израде годишњег енергетског биланса Републике Србије.

Агенција се бави реализацијом пројеката из области унапређења енергетске ефикасности, употребе обновљивих извора енергије и заштите животне средине.

Агенција пружа консултантске и саветодавне услуге органима Града, грађанима и другим правним и физичким лицима као и инвеститорима, у погледу одговарајуће заштите имовинских и других права по основу инвестиционих улагања у претходном периоду.

Војвођанских бригада 17,

Нови Сад, тел: 021452080