AGENCIJA ZA ENERGETIKU GRADA NOVOG SADA

http://www.aens.rs/

Agencija za energetiku Grada Novog Sada osnovana je Odlukom Skupštine Grada Novog Sada 21. oktobra 2005. godine radi obavlјanja razvojnih, stručnih i regulatornih poslova u oblasti energetike u Gradu Novom Sadu. Agencija obavlјa poslove u oblasti energetike koji su u nadležnosti Grada Novog Sada, kao i poslove koje u oblasti energetike Republika Srbija poveri Gradu.

Odlukom o osnivanju, utvrđeni su poslovi Agencije koji se odnose pre svega na donošenje tarifnog sistema za obračun toplotne energije za tarifne kupce kao i za pristup i korišćenje distributivnog sistema za toplotnu energiju, izdavanje i oduzimanje licenci za obavlјanje delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom tarifnih kupaca, utvrđivanje kriterijuma i merila za određivanje visine naknade koja se plaća za izdavanje licenci, izdavanje energetskih dozvola za izgradnju objekata za proizvodnju toplotne energije, utvrđivanje kriterijuma i merila za određivanje visine naknade koja se plaća za izdavanje energetskih dozvola, kao i zaštita korisnika energetskih usluga i potrošača.

Poslovi Agencije su pored iznetih i priprema podataka za donošenje Plana razvoja energetike u Gradu za naredni period i prikuplјanje i obrada podataka o energetskim potrebama, objektima i kapacitetima u Gradu i dostava nadležnim pokrajinskim i republičkim organima radi izrade godišnjeg energetskog bilansa Republike Srbije.

Agencija se bavi realizacijom projekata iz oblasti unapređenja energetske efikasnosti, upotrebe obnovlјivih izvora energije i zaštite životne sredine.

Agencija pruža konsultantske i savetodavne usluge organima Grada, građanima i drugim pravnim i fizičkim licima kao i investitorima, u pogledu odgovarajuće zaštite imovinskih i drugih prava po osnovu investicionih ulaganja u prethodnom periodu.

Vojvođanskih brigada 17,

Novi Sad, tel: 021452080