ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА

https://www.zzskgns.rs/ 

ДЕЛАТНОСТ ЗАВОДА:

1. Истраживање и евидентирање добра која уживају, а то су: некрополе и локалитети са археолошким, историјским, етнолошким или природњачким садржајем; стара језгра градова и насеља, градитељски објекти, целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредостима, споменици и спомен-обележја посвећена значајним догађајима и личностима; куће у којима су рођене или су у њима радиле заслужне и истакнуте личности заједно са стварима које су им припадале; зграде и места у природи везани за значајне историјске догађаје.

2. Предлагање и утврђивање културних добара (непокретна и покретна), која подразумевају ствари и творевине материјалне и духовне културе од општег интереса које уживају посебну заштиту утврђену Законом о културним добрима. Непокретна културна добра су: споменици културе, просторне културно-историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места.

3. Вођење регистра и документације о културним добрима.

4. Пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и корисницима тих добара.

5. Старање о коришћењу културних добара.

6. Предлагање, праћење и спровођење мера заштите културних добара.

7. Издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити.

8. Организовање предавања и других облика културно-образовне делатности.

 

Булевар Михајла Пупина бр. 22

21000 Нови сад

Завод заступа: мр СИНИША ЈОКИЋ, директор

Телефони: 557-060, 557-061, 557-507; факс: 456-166

E-mail: zzzskgns@mts.rs

Радно време Завода: радним данима од 7,30 до 15,30; рад са странкама од 10 до13 часова.