Читај ми

ЗАКОН О ВОДАМА ЈАСНО ОДРЕЂУЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ

Члан 196 Закона о водама прописује да инспекцијски надзор који се односи на квалитет отпадних вода које се испуштају у реципијент врши министарство надлежно за послове заштите животне средине, преко инспектора за заштиту животне средине, а аутономној покрајини поверава се вршење инспекцијског надзора тог члана, као поверен посао државне управе.

Град Нови Сад не може ни на који начин да поступа у предметној материји, будући да је републичким законом прописана надлежност покрајинској инспекцији.

Град Нови Сад, на челу са градоначелником Милошем Вучевићем, још једном позива надлежне органе Аутономне покрајине Војводине да, у складу са својим законским ингеренцијама и прецизно дефинисаним овлашћењима, што пре утврде одговорност за изливање црвене течности у Дунав.

 

Нови Сад, 4. август 2015. године