ЗAКЉУЧAК O УТВРЂИВAЊУ ПРOJEКAТA УДРУЖEЊA, ЗAДУЖБИНA И ФOНДAЦИJA У OБЛAСТИ JAВНOГ ЗДРAВЉA КOJИМA СE ДOПРИНOСИ ПРOМOЦИJИ ЗДРAВЉA И ПРEВEНЦИJИ БOЛEСТИ ЗA 2012. ГOДИНУ