Ј А В Н И О Г Л А С О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ – МИШЕЛУК II, ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4125/2 К.О. СРЕМСКА КАМЕНИЦА, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА