Ј А В Н И К О Н К У Р С за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката

На основу члана 25. став 1. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10 и 44/11), Градско веће Града Новог Сада

расписује

Ј А В Н И К О Н К У Р С

за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду, за 2012. годину

I За пројекте суфинансирања изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду, за 2012. годину, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/11).

II Право учешћа на Јавном конкурсу имају цркве и верске заједнице чији се објекти налазе на територији Града, или чија се изградња планира на територији Града.


III Пријаве на Јавни конкурс могу се подићи у Градској управи за културу, Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина број 2, III спрат, канцеларија број 83, или преузети са званичног сајта Града Новог Сада www.novisad.rs.


IV Учесници на конкурсу, уз пријаву и документацију, подносе и пројекат који садржи:

- одлуку органа цркве или верске заједнице о извођењу радова,
- потребне дозволе и сагласности надлежних органа предвиђене законом и
другим прописима који регулишу област планирања и изградње,
- детаљан опис радова на изградњи, одржавању и обнови верског објекта,
- рок за реализацију пројекта, и
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава.

V Мерила и критеријуми за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката су:

- степен угрожености верског објекта,
- категоризација верског објекта као културног добра (изузетан значај, велики значај, споменик културе), и
- значај верских објеката за културу, уметност, историју и сл., уколико верски објекат није утврђен за споменик културе, ако је у поступку припреме за проглашење, или је добро које ужива претходну заштиту.

VI Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се у Градској управи за културу, Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина 2, III спрат, канцеларија број 83.


VII Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања, као и на званичном сајту Града Новог Сада www.novisad.rs.

Конкурсна документација се не враћа.

VIII Учесници на конкурсу, који конкуришу за доделу средстава за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката који се налазе се под заштитом Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, у обавези су да се, пре подношења пријаве на јавни конкурс обрате Заводу за добијање свих планираних услова за извођење планираних радова.

IX Поступак јавног конкурса спровешће Комисија.

X Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на суфинансирање пројеката средствима из буџета Града, а нису поднели извештај о реализацији пројекта, Комисија неће разматрати.