J A V N I K O N K U R S za izbor projekata za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata

Na osnovu člana 25. stav 1. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 28/10, 37/10 i 44/11), Gradsko veće Grada Novog Sada

raspisuje

J A V N I K O N K U R S

za izbor projekata za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata u Gradu Novom Sadu, za 2012. godinu

I Za projekte sufinansiranja izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata u Gradu Novom Sadu, za 2012. godinu, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2012. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 50/11).

II Pravo učešća na Javnom konkursu imaju crkve i verske zajednice čiji se objekti nalaze na teritoriji Grada, ili čija se izgradnja planira na teritoriji Grada.


III Prijave na Javni konkurs mogu se podići u Gradskoj upravi za kulturu, Novi Sad, Ulica Žarka Zrenjanina broj 2, III sprat, kancelarija broj 83, ili preuzeti sa zvaničnog sajta Grada Novog Sada www.novisad.rs.


IV Učesnici na konkursu, uz prijavu i dokumentaciju, podnose i projekat koji sadrži:

- odluku organa crkve ili verske zajednice o izvođenju radova,
- potrebne dozvole i saglasnosti nadležnih organa predviđene zakonom i
drugim propisima koji regulišu oblast planiranja i izgradnje,
- detaljan opis radova na izgradnji, održavanju i obnovi verskog objekta,
- rok za realizaciju projekta, i
- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i korišćenje sredstava.

V Merila i kriterijumi za izbor projekata za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata su:

- stepen ugroženosti verskog objekta,
- kategorizacija verskog objekta kao kulturnog dobra (izuzetan značaj, veliki značaj, spomenik kulture), i
- značaj verskih objekata za kulturu, umetnost, istoriju i sl., ukoliko verski objekat nije utvrđen za spomenik kulture, ako je u postupku pripreme za proglašenje, ili je dobro koje uživa prethodnu zaštitu.

VI Prijave na Javni konkurs sa pratećom dokumentacijom podnose se u Gradskoj upravi za kulturu, Novi Sad, Ulica Žarka Zrenjanina 2, III sprat, kancelarija broj 83.


VII Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja, kao i na zvaničnom sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

VIII Učesnici na konkursu, koji konkurišu za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata koji se nalaze se pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, u obavezi su da se, pre podnošenja prijave na javni konkurs obrate Zavodu za dobijanje svih planiranih uslova za izvođenje planiranih radova.

IX Postupak javnog konkursa sprovešće Komisija.

X Neblagovremene i nepotpune prijave na javni konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave onih učesnika na konkursu, koji su u prethodnoj godini ostvarili pravo na sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada, a nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta, Komisija neće razmatrati.

 

Preuzmite prijava_konkurs_crkve_2012.doc (application/msword 63 KB)