Ј А В Н И К О Н К У Р С за избор пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва

На основу члана 14. став 1. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10 и 44/11), Градоначелник Града Новог Сада

 

расписује

Ј А В Н И К О Н К У Р С

за избор пројеката који представљају значајна остварења у области
књижевног стваралаштва и издаваштва, за 2012. годину.


I За реализацију пројеката у култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, за 2012. годину, а који се суфинансирају средствима из буџета Града Новог Сада, обезбеђена су средства у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 50/11).

II Право учешћа на Јавном конкурсу имају правна лица чије је седиште на територији Града, која се баве издавачком делатношћу, изузев установа културе чији је оснивач Град.

III Пријаве на Јавни конкурс могу се подићи у Градској управи за културу, Нови Сад, улица Жарка Зрењанина број 2, III спрат, канцеларија број 83, или преузети са сајта www.novisad.rs

IV Учесник на Јавном конкурсу може да конкурише за суфинанансирање:
- ауторских права за књиге и часописе,
- трошкова припреме (дизајн, откуп ауторских права за илустративни
материјал, трошкова оригиналних текстова, превода и слично), и
- трошкова штампе.

V Учесници на конкурсу, уз пријаву и документацију, подносе и пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- детаљан синопсис и садржај дела код објављивања књиге,
- белешку о аутору дела, преводиоцу и редактору, писцу предговора (поговора) код објављивања књиге,
- рок за реализацију пројекта,
- податке о графичкој опреми и дизајну, код објављивања књиге и часописа,
- резиме најмање две стручне рецензије дела, код објављивања књиге,
- детаљан опис концепције часописа и учесталост излажења часописа и
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава.
VI Избор пројеката врши се на основу најмање једног од следећих мерила и критеријума:

1. За избор пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва:
- да је прво издање књиге,
- да књига има уметничку, књижевну и научну вредност,
- да постоји културни и јавни интерес за издавање књиге,
- да је књига оригинално и креативно дело, и
- да промовише културу Града и његово културно наслеђе.

2. За избор пројеката који представљају значајна остварења у области издавања часописа:
- да је часопис из области културе, уметности и других друштвених наука,
- да постоји значај часописа у културној јавности,
- да часопис по свом садржају испуњава вредносне и естетске критеријуме, и
- да постоји континуитет излажења часописа.

VII Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се у Градској управи за културу, Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина 2, III спрат, канцеларија број 83, на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације.

VIII Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања, као и на званичном сајту Града Новог Сада (www.novisad.rs).
Конкурсна документација се не враћа.

IX Поступак Јавног конкурса за суфинансирање пројеката који представљају значајна остварења из области књижевног стваралаштва и издаваштва за 2012. годину, спроводи Комисија.

X Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на суфинансирање пројеката средствима из буџета Града, а нису поднели извештај о реализацији пројекта, Комисија неће разматрати.