J A V N I K O N K U R S za izbor projekata koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva

Na osnovu člana 14. stav 1. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 28/10, 37/10 i 44/11), Gradonačelnik Grada Novog Sada

 

raspisuje

J A V N I K O N K U R S

za izbor projekata koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti
književnog stvaralaštva i izdavaštva, za 2012. godinu.


I Za realizaciju projekata u kulturi koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva, za 2012. godinu, a koji se sufinansiraju sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada, obezbeđena su sredstva u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2012. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada" broj 50/11).

II Pravo učešća na Javnom konkursu imaju pravna lica čije je sedište na teritoriji Grada, koja se bave izdavačkom delatnošću, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač Grad.

III Prijave na Javni konkurs mogu se podići u Gradskoj upravi za kulturu, Novi Sad, ulica Žarka Zrenjanina broj 2, III sprat, kancelarija broj 83, ili preuzeti sa sajta www.novisad.rs

IV Učesnik na Javnom konkursu može da konkuriše za sufinanansiranje:
- autorskih prava za knjige i časopise,
- troškova pripreme (dizajn, otkup autorskih prava za ilustrativni
materijal, troškova originalnih tekstova, prevoda i slično), i
- troškova štampe.

V Učesnici na konkursu, uz prijavu i dokumentaciju, podnose i projekat koji sadrži:
- naziv projekta,
- detaljan sinopsis i sadržaj dela kod objavljivanja knjige,
- belešku o autoru dela, prevodiocu i redaktoru, piscu predgovora (pogovora) kod objavljivanja knjige,
- rok za realizaciju projekta,
- podatke o grafičkoj opremi i dizajnu, kod objavljivanja knjige i časopisa,
- rezime najmanje dve stručne recenzije dela, kod objavljivanja knjige,
- detaljan opis koncepcije časopisa i učestalost izlaženja časopisa i
- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i korišćenje sredstava.
VI Izbor projekata vrši se na osnovu najmanje jednog od sledećih merila i kriterijuma:

1. Za izbor projekata koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva:
- da je prvo izdanje knjige,
- da knjiga ima umetničku, književnu i naučnu vrednost,
- da postoji kulturni i javni interes za izdavanje knjige,
- da je knjiga originalno i kreativno delo, i
- da promoviše kulturu Grada i njegovo kulturno nasleđe.

2. Za izbor projekata koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti izdavanja časopisa:
- da je časopis iz oblasti kulture, umetnosti i drugih društvenih nauka,
- da postoji značaj časopisa u kulturnoj javnosti,
- da časopis po svom sadržaju ispunjava vrednosne i estetske kriterijume, i
- da postoji kontinuitet izlaženja časopisa.

VII Prijave na Javni konkurs sa pratećom dokumentacijom podnose se u Gradskoj upravi za kulturu, Novi Sad, Ulica Žarka Zrenjanina 2, III sprat, kancelarija broj 83, na obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.

VIII Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja, kao i na zvaničnom sajtu Grada Novog Sada (www.novisad.rs).
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

IX Postupak Javnog konkursa za sufinansiranje projekata koji predstavljaju značajna ostvarenja iz oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva za 2012. godinu, sprovodi Komisija.

X Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave onih učesnika na konkursu, koji su u prethodnoj godini ostvarili pravo na sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada, a nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta, Komisija neće razmatrati.

 


 

Preuzmite prijava_izdavastvo.doc (application/msword 61 KB)