Ј А В Н И К О Н К У Р С за избор пројеката из области јавног информисања

На основу члана 4. став 1. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/10 и 33/11), Градоначелник Града Новог Сада

расписује

Ј А В Н И К О Н К У Р С

за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада, за 2012. годину

I За пројекте из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада, за 2012. годину, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/11), и то за:
- пројекте намењене националним мањинама и етничким заједницама у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, који се реализују на језику националне мањине и етничке заједнице, са или без превода на српски језик, и
- пројекте намењене заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења.

Наведени пројекти могу се суфинансирати средствима из буџета Града највише у висини до 80% вредности пројекта.

II Право учешћа на Јавном конкурсу имају јавна гласила чија главна редакција има адресу на територији Града Новог Сада.

III Пријаве на Јавни конкурс могу се подићи у Градској управи за културу, Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина број 2, III спрат, канцеларија број 83, или преузети са званичног сајта Града Новог Сада www.novisad.rs.


Учесници на конкурсу, уз пријаву и документацију, подносе и пројекат који садржи:

- опис пројекта (значај, место, време и начин реализације, праћење реализације и очекиване резултате),
- рок за реализацију пројекта,
- доказ о регистрацији јавног гласила,
- доказ о поседовању фреквенције за електронске медије, и
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и ангажовање средстава.


IV Критеријуми и мерила за избор пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, који се реализују на језику националне мањине и етничке заједнице, су:

- значај пројекта за остваривање права на јавно информисање на језицима националних мањина и етничких заједница,
- квалитет, актуелност и оригиналност пројекта,
- допринос неговању сопствене културе и идентитета, и
- допринос развоју мултикултуралности.

Критеријуми и мерила за избор пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења, су:

- значај пројекта за остваривање права на јавно информисање особа са инвалидитетом,
- квалитет и актуелност пројекта,
- доступност пројекта особама са инвалидитетом, и
- допринос развоју јавног информисања особа са инвалидитетом.

V Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се у Градској управи за културу, Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина 2, III спрат, канцеларија број 83.

VI Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања, као и на званичном сајту Града Новог Сада www.novisad.rs.
Конкурсна документација се не враћа.

VII Поступак јавног конкурса спровешће Комисија.

VIII Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на средства из буџета Града, а нису поднели извештај о реализацији пројекта, Комисија неће разматрати.