J A V N I K O N K U R S za izbor projekata iz oblasti javnog informisanja

Na osnovu člana 4. stav 1. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata iz oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 34/10 i 33/11), Gradonačelnik Grada Novog Sada

raspisuje

J A V N I K O N K U R S

za izbor projekata iz oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada, za 2012. godinu

I Za projekte iz oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada, za 2012. godinu, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2012. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 50/11), i to za:
- projekte namenjene nacionalnim manjinama i etničkim zajednicama u cilju informisanja na sopstvenom jeziku i negovanja sopstvene kulture i identiteta, koji se realizuju na jeziku nacionalne manjine i etničke zajednice, sa ili bez prevoda na srpski jezik, i
- projekte namenjene zaštiti interesa osoba sa invaliditetom radi nesmetanog korišćenja prava ovih lica u javnom informisanju, a posebno slobode primanja ideja, informacija i mišljenja.

Navedeni projekti mogu se sufinansirati sredstvima iz budžeta Grada najviše u visini do 80% vrednosti projekta.

II Pravo učešća na Javnom konkursu imaju javna glasila čija glavna redakcija ima adresu na teritoriji Grada Novog Sada.

III Prijave na Javni konkurs mogu se podići u Gradskoj upravi za kulturu, Novi Sad, Ulica Žarka Zrenjanina broj 2, III sprat, kancelarija broj 83, ili preuzeti sa zvaničnog sajta Grada Novog Sada www.novisad.rs.


Učesnici na konkursu, uz prijavu i dokumentaciju, podnose i projekat koji sadrži:

- opis projekta (značaj, mesto, vreme i način realizacije, praćenje realizacije i očekivane rezultate),
- rok za realizaciju projekta,
- dokaz o registraciji javnog glasila,
- dokaz o posedovanju frekvencije za elektronske medije, i
- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i angažovanje sredstava.


IV Kriterijumi i merila za izbor projekata namenjenih nacionalnim manjinama i etničkim zajednicama u cilju informisanja na sopstvenom jeziku i negovanja sopstvene kulture i identiteta, koji se realizuju na jeziku nacionalne manjine i etničke zajednice, su:

- značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica,
- kvalitet, aktuelnost i originalnost projekta,
- doprinos negovanju sopstvene kulture i identiteta, i
- doprinos razvoju multikulturalnosti.

Kriterijumi i merila za izbor projekata namenjenih zaštiti interesa osoba sa invaliditetom radi nesmetanog korišćenja prava ovih lica u javnom informisanju, a posebno slobode primanja ideja, informacija i mišljenja, su:

- značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje osoba sa invaliditetom,
- kvalitet i aktuelnost projekta,
- dostupnost projekta osobama sa invaliditetom, i
- doprinos razvoju javnog informisanja osoba sa invaliditetom.

V Prijave na Javni konkurs sa pratećom dokumentacijom podnose se u Gradskoj upravi za kulturu, Novi Sad, Ulica Žarka Zrenjanina 2, III sprat, kancelarija broj 83.

VI Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja, kao i na zvaničnom sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

VII Postupak javnog konkursa sprovešće Komisija.

VIII Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave onih učesnika na konkursu, koji su u prethodnoj godini ostvarili pravo na sredstva iz budžeta Grada, a nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta, Komisija neće razmatrati.