Универзитетски програма радне праксе у јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2010/2011.

Универзитет у Новом Саду

Универзитетски програма радне праксе у јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2010/2011. години

К О Н К У Р С

Универзитетски програма радне праксе у јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2010/2011. години заједнички организују Универзитет у Новом Саду и Скупштина АП Војводине. Конкурс се расписује за 45 учесника Програма који ће обављати радну праксу (децембар 2010. – јул 2011, 15 часова недељно), у једној од јединица локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине и у јавним предузећима, установама и организацијама чији је оснивач скупштина јединице локалне самоуправе. Радна пракса ће започети након коначног одабира учесника Програма.
Учешће у Програму представља јединствену прилику за стицање радног искуства и практичног знања о функционисању локалне управе као и за додатну едукацију кроз радионице које се организују у оквиру Програма. Програм радне праксе је волонтерског карактера. Учесници који су успешно завршили учешће у Програму примиће новчану награду, као и сертификат о учешћу у Програму.

У складу са принципом једнаких могућности, охрабрују се жене, припадници националних мањина као и особе са инвалидитетом да се пријаве на Конкурс.

Приликом селекције кандидата за учешће у Програму предност имају кандидати са местом пребивалишта у јединици локлане самоуправе у којој се спроводи радна пракса.

ПРАВО ПРИЈАВЉИВАЊА

Учесник у Програму може да буде:
 студент који студира по Закону о Универзитету уколико је у школској 2010/11. години на завршној години студија, апсолвент или студент магистарских студија;
 особа која је дипломирала по Закону о Универзитету у периоду од 1. јануара 2009. године до дана закључења конкурса за учешће у Програму;
 студент на студијама другог степена по Закону о високом образовању у школској 2010/11. години или особа која је завршила студије првог или другог нивоа студија по Закону о високом образовању у периоду од 1. јануара 2009. године до дана закључења конкурса за учешће у Програму.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 попуњени пријавни формулар (може се преузети са сајтова: www.uns.ac.rs и www.razvojkarijere.uns.ac.rs)
 биографија на српском и енглеском језику
 потврда од факултета о тренутном статусу кандидата- за студенте
 фотокопија уверења о завршеним студијама или дипломе факултета - за особе које су завршиле студије
 две фотографијe (3x3,5 cm)

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 22. НОВЕМБРА 2010.
Попуњену пријаву са осталом документацијом предати лично (радним данима од 8.00 до 16.00 часова) или поштом на адресу:
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА
Др Илије Ђуричића 321000 Нови Садса назнаком “Конкурс за Програм радне праксе у јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине“
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.
www.uns.ac.rs
www.razvojkarijere.uns.ac.rs

Универзитетски програм радне праксе у јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2010/2011. години

КРАТАК ВОДИЧ ЗА СТУДЕНТЕ

Универзитет у Новом Саду је у сарадњи са Скупштином АП Војводине проширио пројекат Универзитетског програма радне праксе, који се спроводи већ седам година у Скупштини АП Војводине, Влади АП Војводине и покрајинским органима управе, и на јединице локалних самоуправа на територији АП Вовјодине. На овај начин, студенти и млади дипломци имају могућност да се непосредно упознају са радом органа локалних самоуправа, као и да стекну прва радна искуства у областима њиховог будућег професионалног и стручног ангажовања.

НАПОМЕНА: Кандидати могу да се пријаве за учешће у оба програма радне праксе и не треба да достављају посебну документацију за сваки Програм, већ само да попуне пријавне формуларе за сваки Програм посебно.

Трајање радне праксе: ДЕЦЕМБАР 2010 – ЈУЛ 2011. ГОДИНЕ

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБЛАСТИМА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА РАДНА ПРАКСА:
За учешће у Универзитетском програму радне праксе у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине 2010/11, предвиђено је учешће 45 кандидата од укупног броја пријављених на Конкурс. Изабрани кандидати ће обављати радну праксу у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине и/или у јавним предузећима, установама и организацијама чији је оснивач Скупштина јединице локалне самоуправе. Одабир кандидата се врши на основу поднете документације, а у складу са исказаним потребама и предностима које поседује сам кандидат.
Учесници Програма (стажисти), имају обавезу да у оквиру праксе извршавају одређене задатке, у трајању од најмање 15 часова недељно. При томе, рад сваког стажисте ће пратити одабрани ментор.
У складу са принципом једнаких могућности, охрабрују се особе женског пола, припадници националних мањина као и особе са инвалидитетом да се пријаве на Конкурс.

ПРЕГЛЕД МЕСТА РАДНЕ ПРАКСЕ И ТРАЖЕНИХ ПРОФИЛА УЧЕСНИКА:
Радна пракса ће се обављати у јединицама локаланих самоуправа које су потврдиле учешће у Програму, а то су:
Општине
АДА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БЕОЧИН, БЕЧЕЈ, ЖАБАЉ, ЖИТИШТЕ, КАЊИЖА, КОВИН, КОВАЧИЦА, КУЛА, МАЛИ ИЂОШ, НОВИ БЕЧЕЈ, НОВИ КНЕЖЕВАЦ, ОПОВО, ПЕЋИНЦИ, РУМА, СЕНТА, ТЕМЕРИН, ЧОКА, ШИД.

Градови
НОВИ САД, ЗРЕЊАНИН, ПАНЧЕВО, СОМБОР, СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СУБОТИЦА.

НАПОМЕНА: Приликом одабира кандидата за учешће у Програму, предност имају кандидати са местом пребивалишта у јединици локлане самоуправе у којој се спроводи радна пракса.

Тражени профили учесника су са факултета друштвених и природних наука.

ЗАЈЕДНО СА ПОПУЊЕНОМ ПРИЈАВОМ, ПОТРЕБНО ЈЕ ПОДНЕТИ И:
• биографију на српском и енглеском језику
• потврду од факултета о тренутном статусу (за студенте) или фотокопију уверења о завршеним студијама или дипломе (за особе које су завршиле студије)
• две фотографије (3x3,5 цм).

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 22. НОВЕМБАР 2010.

ПОПУЊЕНУ ПРИЈАВУ СА ТРАЖЕНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ПОДНЕТИ
ЛИЧНО (РАДНИМ ДАНОМ ОД 8.00 ДО 16.00 ЧАСОВА) ИЛИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА
Др Илије Ђуричића 321000 Нови Садса назнаком “Конкурс за Програм радне праксе у јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине“

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

www.uns.ac.rs
www.razvojkarijere.uns.ac.rs

(Додатне информације у вези са радном праксом можете пронаћи на званичној интернет презентацији Универзитета у Новом Саду: www.uns.ac.rs или на www.razvojkarijere.uns.ac.rs, путем е-maila: karijera@uns.ac.rs или на телефон: 021 485 2041)