PRAVOBRANILAŠTVO GRADA NOVOG SADA

Pravobranilaštvo Grada Novog Sada

Ulica Vojvođanskih brigada br.17

Telefon: 021/452-089; 021/452-160; 021-452-146

Lidija Jaramaz - Lisica,  gradski pravobranilac

Pravobranilaštvo Grada Novog Sada vrši poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Grada Novog Sada. U delokrug rada Pravobranilaštva Grada Novog Sada spada preduzimanje svih pravnih radnji, korišćenja svih pravnih sredstava pred sudovima i drugim nadležnim organima, radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa Grada Novog Sada, njegovih organa, organizacija i drugih pravnih lica, koji se finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada i drugih sredstava Grada.

Radom Pravobranilaštva Grada Novog Sada rukovodi gradski pravobranilac koji ima šesnaest zamenika.

Gradskog pravobranioca i zamenike gradskog pravobranioca imenuje i razrešava Skupština Grada.