Читај ми

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

Град Нови Сад је 25. јануара 2019 године, у Службеном гласнику Републике Србије, објавио Јавни позив за давање концесије за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Града Новог Сада, чиме је покренут поступак давања концесије за обављање ове делатности.

Намера Града је да са изабраним концесионаром закључи уговор о јавно-приватном партнерству чијом ће се реализацијом створити предуслови за ефикасније и свеобухватније снабдевање становништва лековима, лековитим средствима и медицинским помагалима, посебно у мањим насељеним местима на територији Града Новог Сада, а нарочито оним лековима и медицинским средставима која се могу прописивати и издавати на терет обавезног здравственог осигурања, све у циљу остваривања и заштите јавног интереса кроз континуирано, свеобухватно и ефикасно обављање ове делатности од стране изабраног концесионара.

Концесионару се концесиона делатност даје на период од 15 година од дана закључења Уговора, при чему Концесионар сноси све ризике у вези са комерцијалним коришћењем предмета концесије. У оквиру предмета концесије, Град ће Концесионару дати на коришћење 25 непокретности у јавној својини Града, а Концесионар ће бити дужан да плаћа установљену концесиону накнаду. Концесионар ће бити дужан да сваке године за време трајања Уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање закључи уговор којим ће се осигураним лицима омогућити издавање лекова на рецепт. Тиме ће бити испуњени услови за приступачност и уједначеност примарне здравствене заштите за све становнике на територији Града Новог Сада.

Јавни позив је, између осталог, објављен и на интернет страници Града Новог Сада http://www.novisad.rs/javni-poziv-za-davanje-koncesije-za-obavljanje-far..., као и на Порталу јавних набавки, те свако заинтересовано лице може погледати услове, рокове и начин подношења понуде у поступку давања концесије. Свако заинтересовано лице може преузети конкурсну документацију и њене саставне делове и прилоге, без накнаде, у складу са условима предвиђеним Јавним позивом. Рок за подношење понуда је 03. aприл 2019. године, до 10.00 часова.

Нови Сад, 28. јануар 2019. године