Čitaj mi

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DAVANJE КONCESIJE ZA OBAVLJANJE FARMACEUTSКE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI NA PRIMARNOM NIVOU NA TERITORIJI GRADA

Grad Novi Sad je 25. januara 2019 godine, u Službenom glasniku Republike Srbije, objavio Javni poziv za davanje koncesije za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Grada Novog Sada, čime je pokrenut postupak davanja koncesije za obavljanje ove delatnosti.

Namera Grada je da sa izabranim koncesionarom zaključi ugovor o javno-privatnom partnerstvu čijom će se realizacijom stvoriti preduslovi za efikasnije i sveobuhvatnije snabdevanje stanovništva lekovima, lekovitim sredstvima i medicinskim pomagalima, posebno u manjim naseljenim mestima na teritoriji Grada Novog Sada, a naročito onim lekovima i medicinskim sredstavima koja se mogu propisivati i izdavati na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, sve u cilju ostvarivanja i zaštite javnog interesa kroz kontinuirano, sveobuhvatno i efikasno obavljanje ove delatnosti od strane izabranog koncesionara.

Кoncesionaru se koncesiona delatnost daje na period od 15 godina od dana zaključenja Ugovora, pri čemu Кoncesionar snosi sve rizike u vezi sa komercijalnim korišćenjem predmeta koncesije. U okviru predmeta koncesije, Grad će Кoncesionaru dati na korišćenje 25 nepokretnosti u javnoj svojini Grada, a Кoncesionar će biti dužan da plaća ustanovljenu koncesionu naknadu. Кoncesionar će biti dužan da svake godine za vreme trajanja Ugovora sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje zaključi ugovor kojim će se osiguranim licima omogućiti izdavanje lekova na recept. Time će biti ispunjeni uslovi za pristupačnost i ujednačenost primarne zdravstvene zaštite za sve stanovnike na teritoriji Grada Novog Sada.

Javni poziv je, između ostalog, objavljen i na internet stranici Grada Novog Sada http://www.novisad.rs/javni-poziv-za-davanje-koncesije-za-obavljanje-far..., kao i na Portalu javnih nabavki, te svako zainteresovano lice može pogledati uslove, rokove i način podnošenja ponude u postupku davanja koncesije. Svako zainteresovano lice može preuzeti konkursnu dokumentaciju i njene sastavne delove i priloge, bez naknade, u skladu sa uslovima predviđenim Javnim pozivom. Rok za podnošenje ponuda je 03. april 2019. godine, do 10.00 časova.

Novi Sad, 28. januar 2019. godine