ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани грађани,
    Овим путем вас обавештавамо да је почела регистрација стамбених заједница у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Новог Сада.
Регистар стамбених заједница (у даљем тексту: Регистар) води Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада (у даљем тексту: Градска управа) у складу са Законом о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије”, број 104/16).
Регистар је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о стамбеним заједницама на територији сваке локалне самоуправе, а јединствену, централну и јавну базу података у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама из свих регистара на територији Републике Србије води Републички геодетски завод.
Лице које је овлашћено за вођење Регистра и које је дужно да обезбеди законито, ажурно и тачно вођење Регистра је Регистратор.
У поступку регистрације, Регистратор врши искључиво проверу формалних услова за упис података у Регистар, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.
Регистратор проверава испуњеност следећих услова:
1. надлежност за поступање по пријави,
2. да ли је подносилац пријаве лице које, у складу са Законом, може бити подносилац такве пријаве,
3. да ли пријава садржи све прописане податке и документе,
4. да ли су подаци наведени у пријави у складу са регистрованим подацима и документима, и
5. да ли је уз пријаву достављен доказ о уплати прописане административне таксе и таксе за услугу вођења јединствене евиденције стамбених заједница.

Покретање поступка регистрације:

Поступак регистрације покреће се подношењем пријаве Градској управи путем писарнице у Новом Саду, ул. Народног фронта број 53, у складу са Законом о становању и одржавању зграда.
Образац пријаве за упис у Регистар са прегледом докумената која су потребна да се приложе уз пријаву, заинтересована лица могу добити на писарници Градске управе или на интерет страници Града Новог Сада.
Уз пријаву прилаже се и доказ о уплати градске административне таксе у износу од 290,00 динара за пријаву и 500,00 динара за решење.

Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

 Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице,
 Додатак пријави,
 Образац пријаве за ажурирање података,
 Модел записника са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице,
 Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице,
 Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/16),
 Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Службени гласник РС“, број 49/17),
 Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника („Службени гласник РС“, број 41/17).

Контакт особа:

Маја Субаков, дипл. правник, контакт телефон: 489-00-11
mail: maja.subakov@uprava.novisad.rs

Преузмите obrazac_prijave_za_registraciju_stambene_zajednice.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 40 KB)
Преузмите dodatak_prijavi.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 25 KB)
Преузмите obrazac_prijave_za_azuriranje_podataka_1.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 30 KB)
Преузмите potrebna_dokumentacija_za_registraciju_stambene_zajedniceregistraciju.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 28 KB)
Преузмите model_zapisn_ika_sa_sednice_i_odluka_o_izboru_upravnika_stambene_zajednice_stambene_zajednice.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 21 KB)