OBAVEŠTENјE O REGISTRACIJI STAMBENIH ZAJEDNICA

O B A V E Š T E Nј E

Poštovani građani,
    Ovim putem vas obaveštavamo da je počela registracija stambenih zajednica u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Novog Sada.
Registar stambenih zajednica (u dalјem tekstu: Registar) vodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada (u dalјem tekstu: Gradska uprava) u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 104/16).
Registar je elektronska baza podataka i dokumenata u kojoj su sadržani podaci o stambenim zajednicama na teritoriji svake lokalne samouprave, a jedinstvenu, centralnu i javnu bazu podataka u kojoj su objedinjeni podaci o stambenim zajednicama iz svih registara na teritoriji Republike Srbije vodi Republički geodetski zavod.
Lice koje je ovlašćeno za vođenje Registra i koje je dužno da obezbedi zakonito, ažurno i tačno vođenje Registra je Registrator.
U postupku registracije, Registrator vrši isklјučivo proveru formalnih uslova za upis podataka u Registar, na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti.
Registrator proverava ispunjenost sledećih uslova:
1. nadležnost za postupanje po prijavi,
2. da li je podnosilac prijave lice koje, u skladu sa Zakonom, može biti podnosilac takve prijave,
3. da li prijava sadrži sve propisane podatke i dokumente,
4. da li su podaci navedeni u prijavi u skladu sa registrovanim podacima i dokumentima, i
5. da li je uz prijavu dostavlјen dokaz o uplati propisane administrativne takse i takse za uslugu vođenja jedinstvene evidencije stambenih zajednica.

Pokretanje postupka registracije:

Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Gradskoj upravi putem pisarnice u Novom Sadu, ul. Narodnog fronta broj 53, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.
Obrazac prijave za upis u Registar sa pregledom dokumenata koja su potrebna da se prilože uz prijavu, zainteresovana lica mogu dobiti na pisarnici Gradske uprave ili na interet stranici Grada Novog Sada.
Uz prijavu prilaže se i dokaz o uplati gradske administrativne takse u iznosu od 290,00 dinara za prijavu i 500,00 dinara za rešenje.

Dokumentacija i propisi za registraciju stambene zajednice:

 Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice,
 Dodatak prijavi,
 Obrazac prijave za ažuriranje podataka,
 Model zapisnika sa sednice i odluka o izboru upravnika stambene zajednice,
 Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice,
 Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/16),
 Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambnim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata („Službeni glasnik RS“, broj 49/17),
 Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika („Službeni glasnik RS“, broj 41/17).

Kontakt osoba:

Maja Subakov, dipl. pravnik, kontakt telefon: 489-00-11
mail: maja.subakov@uprava.novisad.rs

Preuzmite obrazac_prijave_za_registraciju_stambene_zajednice.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 40 KB)
Preuzmite dodatak_prijavi_2.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 25 KB)
Preuzmite obrazac_prijave_za_azuriranje_podataka_1.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 30 KB)
Preuzmite potrebna_dokumentacija_za_registraciju_stambene_zajedniceregistraciju.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 28 KB)
Preuzmite model_zapisn_ika_sa_sednice_i_odluka_o_izboru_upravnika_stambene_zajednice_stambene_zajednice.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 21 KB)