Читај ми

МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКЕ ЗА ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете („Службени лист АПВ“, број 60/18) утврђен је виши степен заштите породице у виду новчане помоћи породици у којој је мајка незапослена, а у којој се роди треће или четврто дете. Oдлуком је прописано да матерински додатак остварује незапослена мајка која је почев од 1. јула 2018. године родила треће или четврто дете, под следећим условима:

1. да је држављанка Републике Србије,
2. да у тренутку рођења трећег или четвртог детета има пребивалиште најмање годину дана на територији Аутономне покрајине Војводине,
3. да непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвојење и која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења 
4. да се налази на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање годину дана до дана рођења детета као и од дана рођења детета до дана подношења захтева, непрекидно.

Одлуком је уређено да се матерински додатак уплаћује мајци на њен текући рачун, а да се дужина права на матерински додатак одређује на основу статуса незапослености мајке и не може трајати дуже од 24 месеца непрекидно. У складу са Одлуком, захтев за остваривање права на матерински додатак са потребном документацијом подноси се најкасније до навршених шест месеци живота трећег, односно, четвртог детета, општинској, односно, градској управи у којој је пребивалиште подносиоца захтева, изузев за децу трећег, односно, четвртог реда рођења, рођену почевши од 1. јула 2018. године, а закључно са 31. децембром 2018. године, за коју ће мајке захтев моћи да поднесу најкасније до 30. јуна 2019. године.

Одлуком је предвиђено да о праву на матерински додатак у првом степену решава општинска, односно, градска управа у којој је пребивалиште подносиоца захтева, а по жалбама на првостепена решења општинске, односно, градске управе у другом степену решава покрајински орган управе надлежан за послове демографије.

Правилником о ближим условима и поступку остваривања права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете (“Службени лист АПВ“, број 4/19) утврђено је да се испуњеност услова за остваривање права на матерински додатак утврђује на основу следећих доказа:

1. фотокопије личне карте мајке (уколико се ради о чипованој исправи, неопходно је да иста буде очитана),
2. уверења о држављанству Републике Србије за мајку (не старијег од шест месеци),
3. уверења надлежног органа МУП-а којим се потврђује да мајка има место пребивалишта на територији Аутономне покрајине Војводине у трајању од најмање годину дана непрекидно до дана рођења трећег, односно, четвртог детета,
4. извода из матичне књиге рођених за сву децу,
5. уверења надлежног органа старатељства о чињеници да се мајка непосредно брине о новорођеном трећем или четвртом детету, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвојење, као и да мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења,
6. потврде да се мајка трећег, односно, четвртог детета налази на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање годину дана до дана рођења детета, као и од дана рођења детета до дана подношења захтева, непрекидно, и
7. фотокопије валидног документа о броју активног текућег рачуна мајке.

Податке о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у предмету, првостепени орган прибавља по службеној дужности, осим уколико странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Решењем Покрајинске Владе 127 Број: 553-13/2019 од 15. јануара 2019. године („Службени лист АПВ“, број 4/19) утврђен је номинални износ материнског додатка за 2019. годину у износу од 15.000 динара месечно.

Захтеви за остваривање права на матерински додатак за треће или четврто дете, за незапослене мајке које имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, подносе се Градској управи за социјалну и дечију заштиту, путем писарнице Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе бр. 1, где се преузимају и обрасци захтева.

Нови Сад, 30. јануар 2019. године