Čitaj mi

MATERINSKI DODATAK ZA NEZAPOSLENE MAJKE ZA TREĆE ILI ČETVRTO DETE

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete („Službeni list APV“, broj 60/18) utvrđen je viši stepen zaštite porodice u vidu novčane pomoći porodici u kojoj je majka nezaposlena, a u kojoj se rodi treće ili četvrto dete. Odlukom je propisano da materinski dodatak ostvaruje nezaposlena majka koja je počev od 1. jula 2018. godine rodila treće ili četvrto dete, pod sledećim uslovima:

1. da je državlјanka Republike Srbije,
2. da u trenutku rođenja trećeg ili četvrtog deteta ima prebivalište najmanje godinu dana na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine,
3. da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hranitelјsku porodicu ili data na usvojenje i koja nije lišena roditelјskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja 
4. da se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošlјavanje najmanje godinu dana do dana rođenja deteta kao i od dana rođenja deteta do dana podnošenja zahteva, neprekidno.

Odlukom je uređeno da se materinski dodatak uplaćuje majci na njen tekući račun, a da se dužina prava na materinski dodatak određuje na osnovu statusa nezaposlenosti majke i ne može trajati duže od 24 meseca neprekidno. U skladu sa Odlukom, zahtev za ostvarivanje prava na materinski dodatak sa potrebnom dokumentacijom podnosi se najkasnije do navršenih šest meseci života trećeg, odnosno, četvrtog deteta, opštinskoj, odnosno, gradskoj upravi u kojoj je prebivalište podnosioca zahteva, izuzev za decu trećeg, odnosno, četvrtog reda rođenja, rođenu počevši od 1. jula 2018. godine, a zaklјučno sa 31. decembrom 2018. godine, za koju će majke zahtev moći da podnesu najkasnije do 30. juna 2019. godine.

Odlukom je predviđeno da o pravu na materinski dodatak u prvom stepenu rešava opštinska, odnosno, gradska uprava u kojoj je prebivalište podnosioca zahteva, a po žalbama na prvostepena rešenja opštinske, odnosno, gradske uprave u drugom stepenu rešava pokrajinski organ uprave nadležan za poslove demografije.

Pravilnikom o bližim uslovima i postupku ostvarivanja prava na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete (“Službeni list APV“, broj 4/19) utvrđeno je da se ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na materinski dodatak utvrđuje na osnovu sledećih dokaza:

1. fotokopije lične karte majke (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodno je da ista bude očitana),
2. uverenja o državlјanstvu Republike Srbije za majku (ne starijeg od šest meseci),
3. uverenja nadležnog organa MUP-a kojim se potvrđuje da majka ima mesto prebivališta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u trajanju od najmanje godinu dana neprekidno do dana rođenja trećeg, odnosno, četvrtog deteta,
4. izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu,
5. uverenja nadležnog organa staratelјstva o činjenici da se majka neposredno brine o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hranitelјsku porodicu ili data na usvojenje, kao i da majka nije lišena roditelјskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja,
6. potvrde da se majka trećeg, odnosno, četvrtog deteta nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošlјavanje najmanje godinu dana do dana rođenja deteta, kao i od dana rođenja deteta do dana podnošenja zahteva, neprekidno, i
7. fotokopije validnog dokumenta o broju aktivnog tekućeg računa majke.

Podatke o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje u predmetu, prvostepeni organ pribavlјa po službenoj dužnosti, osim ukoliko stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Rešenjem Pokrajinske Vlade 127 Broj: 553-13/2019 od 15. januara 2019. godine („Službeni list APV“, broj 4/19) utvrđen je nominalni iznos materinskog dodatka za 2019. godinu u iznosu od 15.000 dinara mesečno.

Zahtevi za ostvarivanje prava na materinski dodatak za treće ili četvrto dete, za nezaposlene majke koje imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, podnose se Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1, gde se preuzimaju i obrasci zahteva.

Novi Sad, 30. januar 2019. godine