Planirane aktivnosti i obaveštenja

O B A V E Š T E Nј E

U vezi sa situacijom uzrokovanom vremenskim nepogodama, obaveštavamo građane da će Komunalna policija vršiti pojačanu kontrolu i obilaske ugroženih lokacija na celoj teritoriji Grada Novog Sada i prigradskih naselјa, te će shodno prirodi utvrđenih problema preduzeti mere, radnje i aktivnosti u skladu sa ovlašćenjima.
Građani koji su ugroženi novonastalom situacijom, mogu se obratiti sektoru Komunalne policije, koja će i po prijavama, u zavisnosti od prirode problema postupiti i obavestiti nadležni organ, radi upućivanja pomoći i saniranja posledica!