O počecima rada Komunalne policije

Komunalna policija Grada Novog Sada počela je sa radom 08. novembra 2010. godine. Prvobitni sastav su činili Načelnik komunalne policije, Šef odseka i 39 komunalnih policajaca. U periodu do septembra 2011. godine Komunalna policija je popunjena do maksimalnog, zakonom dozvoljenog broja, od ukupno 59 komunalnih policajaca, uključujući i Šefa odseka. Na osnovu Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave za inspekcijske poslove, koji je stupio na snagu dana 17. januara 2012 godine, trenutni sastav Komunalne policije čine Načelnik i 53 komunalnih policajaca (uključujući i dva šefa odseka) organizovanih u dva odseka.